Did you know that [counter] people have been having a skeg at my little autonomous region?

  

Стикери от "Билла"

Ако бъдещите поколения на моето семейство попитат, какво е направил техният дядо или прадядо, така че умът му да бъде активен по време на голямата карантина от 2020 г., отговорът ще е прост.

За да избегнат депресията, която изолацията може да предизвика, много хора се заеха с нови дейности. Някои се учат да готвят, други сами си правят дрехи, а трети възпитават децата си у дома. Някои използват кибрит за изработка на модели на паметника на Шипка, други пишат статии в интернет за това, как карантината ги е направила луди, а трети пият големи количества ракия, особено тези, които възпитават децата си у дома.

Вече съм майстор в тези неща. И сега е необходимо да намеря нещо различно, което да правя. Попитах г-н Борисов и той ми каза просто да остана вкъщи. Не знам, как той знаеше, но това беше нещо напълно ново за мен, защото обикновено прекарвам много време в изследване на града и провинцията близо до мястото, където живея и пътувам из България. Останах вкъщи, колкото беше възможно, но след това един ден отидох с приятелката си Софи, латексовите си ръкавици, маска за лице и усещането си за приключение, до “Билла”, любимият ми супермаркет.

Въпреки че “Билла” е най-добрият, мисля, че пазаруването е много скучно. Все пак, това беше възможност да избягам от условията на затвор в къщата и да поговоря за кратко с хора, които бяха на два метра или повече от мен. Именно там предпочитам хората да бъдат, ако трябва да съм с тях. Това беше възможност да се срещнем с хора, без да се докосваме или да ги миришем, защото всички носехме ръкавици и маски. Въпреки това, всички в магазина се обърнаха, за да погледнат, когато един старец започна да кашля близо до хладилната зона, съдържаща мляко. Изглеждаше много разстроен, защото маската му пречеше да се изкашля добре. След седмици слушане и промиване на мозъци от правителството относно процедурите за избягване на инфекция, клиентите на магазина, една камара хора, изведнъж започнаха да правят планове за собствените си погребения.

В магазина беше невъзможно да се види дали хората се усмихват. Въпреки това всички знаеха, че се смея, защото очите ми светнаха и аз нададох шумен одобрителен възглас, когато открих, че мога да си купя албум за стикери “Animal Planet“. Вкъщи имах много пакети стикери “Animal Planet“, които ми бяха дадени от касиерите при предишни пазарувания в “Билла”. Не знаех какво да правя с тях, така че ги слагах в кутия с всички останали неща, които ми бяха дали по време на предишни промоции. Имах над сто пластмасови модела “Angry Birds“ и вероятно достатъчно ваучери, които да дам в замяна на шест или седем комплекта тематични пластмасови съдове “Disney“, но не знаех какво да правя с тях. Когато се съмнявате, винаги е добра идея да поставите тези неща в кутия и да ги запазите завинаги.

Щом пристигнахме вкъщи, внимателно сложих девствения албум и пакетите стикери на кухненската маса. Отне ми доста време да поставя стикерите на правилните места в албума, защото трябваше да прочета описанията на животните. Цялата книга е написана на български, така че трябваше да използвам знанията, които бях запазил в мозъка си, големия си български речник и стария си приятел Гугъл Преводач. Тази задача продължи много часове.

Албумът е чудесен образователен инструмент за изучаване на дивата природа по целия свят и езика на моята "нова родина". Освен това преживях тръпката да видя, че всички празни места в него се запълват, докато правим редовни експедиции за пазаруване до “Билла”.  Това е перфектният антидот срещу изолационната треска.

 

Албумът и стикерите.

Албумът и стикерите.

 

Затова сега не смятам пазаруването за скучно. Обичам да ходя в “Билла”, защото знам, че ще получа друг пакет стикери за всеки петнадесет лева, които харчим. Вкъщи имаме седемстотин ролки тоалетна хартия, петдесет килограма брашно, цял кокошарник пилета и повече лютеница, от коя да е от жените, които живеят в нашето село. Това не е защото пазарувахме панически в очакване на вируса. Това е така, защото исках още повече стикери.

Новият ми интерес обаче е придружен от нов проблем. Винаги пазаруваме в петък сутрин, така че в четвъртък вечерта не мога да спя от вълнение. Лежа буден с часове, мислейки за стикерите със снимки на крокодили, тигри и медузи, които бих могъл да сложа в албума си на следващия ден. Миналата седмица изгубих цял ден, като мислех за птицечовката.

В албума има сто петдесет и шест места за стикери. На този етап запълних повече от половината от тях, така че се нуждая от около шестдесет и няколко още. Въпреки това има проблем с дублиращите се стикери. Така че, въпреки че има четири стикера във всеки пакет, е малко вероятно още петнайсет пакета да са достатъчни. Когато лягам нощем, не мога да спя, защото не мога да дочакам петък сутрин, когато отново ще пазаруваме. Нямам търпение за деня, когато най-накрая ще придобия пълния комплект и ще запълня този великолепен обем с красиви картинки на прекрасни диви животни. И това ще ми струва само две хиляди лева, но моля ви, не казвайте на Софи!

И накрая, имам една молба. Ако сте колекционер на стикери от “Билла” и имате някои дублиращи се картинки, моля, свържете се с мен и може би ще можем да разменим някои от тях, за да попълним нашите колекции. Възможно е да си станем приятели за цял живот.

 

Техническа поддръжка от Дарина.

 


 

 And now, the English bit …

 

Billa Stickers

If future generations of my family ask what their grandfather or great-grandfather did to keep his mind active during the great quarantine of 2020, the answer will be simple.

To avoid the depression that isolation can cause, many people have taken up new activities. Some learn to cook, others make their own clothes, and others educate their children at home. Some use matchsticks to make models of the Shipka monument, others write articles on the Internet about how quarantine has driven them insane, and still others drink large amounts of brandy, especially those who educate their children at home.

I was already a master of these things so I needed to find something different to do. I asked Mr. Borisov, the Prime Minister, and he told me to just stay at home. I don't know how he knew, but it was something completely new for me, because I usually spend a lot of time exploring the city and the countryside near where I live and travelling around Bulgaria. I stayed at home as long as possible, but then one day I went with my partner Sofi, my latex gloves, a face mask, and my sense of adventure to Billa, my favourite supermarket.

Although Billa is the best, I think shopping is very boring. However, it was an opportunity to escape the prison conditions in the house and talk briefly with people who were two meters or more away from me. That's where I prefer people to be, if I have to be with them at all. It was an opportunity to meet people without touching or smelling them, because we all wore gloves and masks. However, everyone in the store turned to look when an old man began coughing near the refrigerated shelves of milk and yoghurt. He looked very upset because the mask prevented him from having a good, hard cough. After weeks of listening and brainwashing by the government about procedures to avoid infection, this whole shop full of people suddenly began making plans for their own funerals.

It was impossible to see if people were smiling in the store. However, everyone knew I was laughing because my eyes lit up and I gave a loud cry of delight when I found out I could buy an Animal Planet sticker album. At home I had many packets of Animal Planet stickers, which were given to me by the cashiers during previous shopping expeditions in Billa. I didn't know what to do with them, so I put them in a box with all the other things they had given me during previous promotions. I had over a hundred Angry Birds plastic models and probably enough vouchers to give in exchange for six or seven sets of Disney themed plastic crockery, but I didn't know what to do with them. When in doubt, it's always a good idea to put these things in a box and keep them forever.

As soon as we got home, I carefully placed the virgin album and the sticker packs on the kitchen table. It took me a long time to put the stickers in the right places in the album, because I had to read the descriptions of the animals that accompanied the stickers. The whole book is written in Bulgarian, so I had to use the knowledge I had kept in my brain, my big Bulgarian dictionary and my old friend Google Translator. This task lasted many hours.

The album is a great educational tool for studying wildlife around the world and the language of my "new homeland". I also had the thrill of seeing all the blanks in the book fill up as we made regular shopping expeditions to Billa. It is the perfect antidote against isolation fever.

That's why I don't consider shopping boring anymore. I like going to Billa because I know I will get another pack of stickers for every fifteen levs we spend. At home we have seven hundred rolls of toilet paper, fifty kilograms of flour, a whole flock of frozen chickens and more lyutenitsa than any of the old women who live in our village. This is not because we were panic buying in anticipation of the virus. This is because I wanted even more stickers.

However, my new interest is accompanied by a new problem. We always shop on Friday mornings, so I can't sleep on Thursday nights because of the excitement. I lie awake for hours thinking about the stickers with pictures of crocodiles, tigers and jellyfish that I could put in my album the next day. Last week I lost a whole day thinking about a duck-billed platypus.

There are one hundred and fifty-six places for stickers in the album. At this point, I've filled more than half of them, so I still need about sixty more. However, there is a problem with duplicate stickers. So, although there are four stickers in each package, it is unlikely that fifteen more packages will suffice. When I go to bed at night, I can't sleep because I can't wait until Friday morning when we'll go shopping again and I can't wait for the day when I will finally get the full set and fill this magnificent volume with beautiful pictures of beautiful wildlife. And it will have cost me only two thousand levs, but please don't tell Sofi.

Finally, I have a request. If you are a collector of Billa stickers and have some duplicate pictures, please contact me and we may be able to exchange some of them to complete our collections. It is quite likely that we will become friends for life.

 

Technical support by Darena.

Чай От Коприва

Скъпата ми приятелка и аз купихме машина за сушене на плодове и зеленчуци, за да ги запазим за ядене през зимата. Платихме шестдесет лева за това великолепно устройство.

Когато пристигнахме вкъщи с него, го извадихме от кутията и веднага сложихме няколко банана, за да го тестваме. Резултатът не беше пълен успех, но сушеният банан беше годен за ядене и решихме, че това е само първи опит.

Следващият ни експеримент беше да запазим копривата. Обичаме да пием чай от коприва и винаги ни се струва разточително да не използваме продуктите от собствената ни градина. Дивата част на градината понякога прилича на плантация от коприва. Има милиони квадратни метра от нея. Вероятно има достатъчно за изхранване на Африка. Но никога не сме знаели какво да правим с нея. Преди се изкушавахме да наемем случайни работници, които да събират реколтата. Обмисляхме да поканим обеднели безработни англичани да дойдат в България да живеят в нашата плевня и да берат коприва по цял ден за два лева на час. Но сега, поради Брексит това е не възможно.

И така, тази сутрин излязох навън с кофа и необходимите лични предпазни средства, за да си набера малко коприва. Измих я в кухненската мивка и внимателно я подредих в петте тави на сушилната машина. След това натиснах превключвателя и нашата фабрика за чай от коприва влезе в режим "производство на продукция".

Веднъж на всеки час проверявах съдържанието на машината, за да наблюдавам напредъка на операцията. До късния следобед я бях проверил шест пъти. Въпреки че изглеждаше много по-суха, процесът не беше съвсем завършен. Напомних си, че търпението е много важно при производството на такъв висококачествен продукт. Рим не е построен за един ден, но очаквах да отнеме по-малко от един ден, за да изсуша няколко плевела.

Бях малко потиснат, когато се замислих за дискомфорта, който издържах, за да набера копривата. За да напълня кофата си, стоях и треперех под дъжда тридесет минути. Носех чифт латексови ръкавици, за да предпазя ръцете си от ужилване. Докато правех това, реших, че може би е по-добре да спася ръкавиците и да ги използвам по друг повод, за да защитя цялото си тяло от вируса, който в момента се опитва да убие всички нас. Сега те са на мода и са скъпи. Обувките ми бяха покрити с кал и също така може би кучешки лайна, тъй като се опитвах да не се подхлъзна по мократа трева и да падна. Това не беше щастливо преживяване.

 

Коприва с улична стойност от половин милион лева.

Коприва с улична стойност от половин милион лева.

 

След това за още тридесет минути старателно премахнах насекомите и другата нежелана растителност, която бях набрал случайно. През следващите шест или седем часа нашата фантастична машина изтощи енергията на националната електрическа мрежа на България. Така сметката ни за електричество ставаше все по-голяма и по-голяма а осветлението в къщата ставаше все по-слабо и по-тъмно. Чудех се колко пъти ще трябва да повторим процеса, преди да има достатъчно изсушена коприва, за да си направим чаша чай.

Казах на приятелката си, че щеше да е много по-лесно и по-евтино, ако бяхме отишли в Билла, за да купим пакетче чай от коприва за два лева.

Тя отговори: "Но ние правим това за удоволствие!“

 

Техническа поддръжка от Дарина.

 


 

 And now, the English bit …

 

Nettle Tea

My partner and I bought a dryer for drying fruits and vegetables to keep them for eating in the winter. We paid sixty leva for this magnificent device.

When we got home with it, we took it out of the box and immediately put a few bananas in it to test it. The result was not a complete success, but the dried banana was edible and we decided not to be discouraged because that this was only the first attempt.

Our next experiment was to preserve some nettles. We love to drink nettle tea and we always find it wasteful not to use the products from our own garden. The wild part of the garden sometimes looks like a nettle plantation. There are millions of square meters of it. There is probably enough to feed Africa. But we never knew what to do with them. We used to be tempted to hire casual workers to harvest them. We considered inviting impoverished unemployed English people to come to Bulgaria to live in our barn and pick nettles all day for two levs per hour. But now, due to Brexit, this is not possible.

So this morning I went outside with a bucket and the necessary personal protective equipment to gather some nettles. I washed them in the kitchen sink and carefully arranged them in the five trays of the dryer. Then I pressed the switch and our nettle tea factory went into "production" mode.

I checked the contents of the machine once every hour to monitor the progress of the operation. I had checked on it six times by late afternoon. Although they looked much drier, the process was not quite complete. I reminded myself that patience is very important in the production of such a high-quality product. Rome wasn't built in a day, but I expected it to take less than a day to dry a few weeds.

I was a little dejected when I thought about the discomfort I endured to pick nettles. To fill my bucket, I stood and shivered in the rain for thirty minutes. I wore a pair of latex gloves to protect my hands from being stung. As I did this, I decided that it might be better to save the gloves and use them on another occasion to protect my whole body from the virus that is currently trying to kill us all. Now they are in fashion and expensive. My shoes were covered in mud and also, perhaps, dog shit, as I tried not to slip on the wet grass and fall. It was not a happy experience.

Then, for another thirty minutes, I carefully removed the insects and other unwanted vegetation I had picked up by accident. Over the next six or seven hours, our fantastic machine drained the energy of Bulgaria's national electricity grid. So our electricity bill was getting bigger and bigger and the lighting in the house was getting dimmer and darker. I wondered how many times we would have to repeat the process before there was enough dried nettle to make a cup of tea.

I told my partner that it would have been much easier and cheaper if we had gone to Billa to buy a packet of nettle tea for two levs.

She replied, "But we do it for fun!"

 

Technical support by Darena.

Мини България

В живота си съм живял на много различни места, повечето от които са били в Англия. Така че имах много различни градини. Имал съм големи градини и малки градини. Понякога моята градина е била само мъничък двор от керамична саксия с растение в нея. Но понякога съм имал големи градини с трева, дървета и декоративно езерце. Винаги съм се опитвал да направя моята градина да изглежда хубава, но поради работата и семейството ми не винаги съм имал достатъчно време за това.

Предполага се, че една градина е спокойно място за почивка и наслада на природата, но когато нямах достатъчно свободно време, изглеждаше като допълнителна домакинска работа. Понякога ми се струваше, че градината беше само място, което децата ми да унищожават с футболните си топки а гладните зайци да изяждат. Въпреки това аз отделях време да работя много часове, за да я подредя но, когато приключвах, нямах време да седна и да ѝ се порадвам. Дори когато се опитвах да ѝ се насладя, обикновено бях толкова изморен, че просто заспивах на градинския стол.

Преди четири години се пенсионирах и се преместих да живея в България. Намерих красива стара къща в село близо до Велико Търново и веднага се влюбих в нея. Първия път, когато брокерът ме заведе в къщата, забелязах, че има голяма градина с много прекрасни растения и дървета. Каменна стена заобикаляше градината и в тази стена имаше пролука. Попитах хората, които продаваха къщата, какво ще намеря, ако премина през дупката. Казаха ми, че това води до друга градина.

Мистериозната друга градина, за която не знаех нищо, беше повече от два пъти по-голяма от култивираната градина в близост до къщата. Заведоха ме да я изследвам и в продължение на двадесет минути, откривахме това много диво място. Тревата и плевелите бяха по-високи от мен. Навсякъде, където погледнех, имаше малки дървета, камъни и купчини от развалини и изгнила дървесина. Големи насекоми, каквито никога не бях виждал преди, летяха в лицето ми. Затова се зачудих, какви други същества могат да живеят в треволяка. Представях си вид отровни паяци, които ядат хора, вероятно някои змии и може би дори тигри. Този парцел беше абсолютно див.

В крайна сметка се преместих от Англия, за да живея в къщата. Когато бях разопаковал всичките си мебели и вещи, и бях напълно настанен в новия си дом, започнах да мисля за градината. А след това започнах да мисля за другата градина отвъд стената. Градината в близост до къщата беше добре поддържана, така че единствената необходима работа беше да отрежа от време на време някои храсти, да почиствам няколко плевела и да крещя на котките си, когато използват растенията като тоалетна. Но дивата градина беше предизвикателство и следователно беше много по-вълнуваща. Така че бавно, но сигурно започнах да работя върху огромната задача да я почистя.

В продължение на много дни през тези четири години работих в продължение на много часове при всякакви климатични условия, за да я подобря. В края на всеки работен ден изглеждаше малко по-добре от преди и се чувствах щастлив, че постигах известен напредък, но винаги се чудех, кога ще бъде перфектно.

 

След това дойде и скандалната пандемия. Г-н Борисов, премиерът, каза, че ако изляза навън на улицата, ще трябва да нося маска и ръкавици. Той каза, че всички магазини ще бъдат пълни със зомбита и ако седна в парк, ще умра или ще бъда арестуван от полицията. И най-лошата новина беше, че всички кръчми ще бъдат затворени.

 

Моето красиво българско светилище.

Моето красиво българско светилище.

 

Изведнъж нямах какво друго да правя, освен да работя в тази пустош близо до къщата си. След два месеца упорита работа имам мехури по ръцете и крив гръб, като бедна стара баба, която цял живот е работила на полето. Но също така имам градина, която изглежда толкова красива, колкото и всяка част от българската провинция. Мога да седя в нея и да гледам птиците, пеперудите, гущерите и катериците. Нито едно диво животно не ме е нападнало и котките ми са се научили да бъдат по-дискретни с личните си навици. И мога да правя каквото си поискам там, без да се притеснявам за вируса, полицията или зомбитата. Това е моето светилище. Имам собствена мини България.

Междувременно приятелката ми работеше много усилено в култивираната част на градината. Това малко парче от рая също изглежда по-красиво от всякога, така че в края на всеки ден обича да седи там и да се възхищава на това, което е направила. Докато всеки от нас седи в неговата градина и ѝ се любува се надвикваме през пролуката в стената, чия градина е по-хубава. И всеки ден си повтаряме, какви сме късметлии да живеем в България, особено през тези смутни времена.

 

Много благодаря на моята приятелка, Дарина, че ми помогна с българския език.

 


 

And now, in English …

 

Mini Bulgaria

I have lived in many different places in my life, most of which have been in England. So I had a lot of different gardens. I had big gardens and small gardens. Sometimes my garden was just a tiny yard with a ceramic pot with a plant in it. But sometimes I had large gardens with grass, trees and a decorative pond. I've always tried to make my garden look beautiful, but because of work and family responsibilities, I haven't always had enough time for that.

A garden is supposed to be a quiet place to relax and enjoy nature, but when I didn't have enough free time, it seemed like extra housework. Sometimes it seemed to me that the garden was just a place for my children to destroy with their footballs and for the hungry rabbits to eat. However, I took the time to work many hours to tidy it up, but when I finished, I didn't have time to sit down and enjoy it. Even when I tried to enjoy it, I was usually so tired that I just fell asleep in the garden chair.

Four years ago I retired and moved to Bulgaria. I found a beautiful old house in a village near Veliko Tarnovo and immediately fell in love with it. The first time the estate agent took me to the house, I noticed that there was a large garden with many beautiful plants and trees. A stone wall surrounded the garden, and there was a gap in that wall. I asked the people who were selling the house what I would find if I went through the hole. I was told that this led to another garden.

The mysterious other garden, of which I knew nothing, was more than twice the size of the cultivated garden near the house. They took me to explore it and for twenty minutes, we discovered this very wild place. The grass and weeds were taller than me. Everywhere I looked there were small trees, stones and piles of rubble and rotten wood. Large insects I had never seen before flew into my face. So I wondered what other creatures could live in the undergrowth. I imagined venomous man-eating spiders, probably some snakes and maybe even tigers. This plot of land was absolutely wild.

I eventually moved away from England to live in the house permanently. When I had unpacked all my furniture and belongings and was fully accommodated in my new home, I began to think about the garden. And then I started thinking about the other garden beyond the wall. The garden near the house was well maintained, so the only work needed was to cut some bushes from time to time, clean up a few weeds, and scream at my cats when they used the plants as a toilet. But the wild garden was a challenge and therefore much more exciting. So slowly but surely I started working on the huge task of tidying it up.

For many days during these four years, I worked for many hours in all weather conditions to improve it. At the end of each working day, it looked a little better than before and I was happy to have made some progress, but I always wondered when it would be perfect.

Then came the scandalous pandemic. Mr. Borisov, our Prime Minister, said that if I went outside, I would have to wear a mask and gloves. He said all the shops would be full of zombies and if I sat in a park I would die or be arrested by the police. And the worst news was that all the pubs would be closed.

Suddenly I had nothing to do but work in this wasteland near my house. After two months of hard work, I have blisters on my arms and a crooked back like a poor old grandmother who has worked in the fields all her life. But I also have a garden that looks as beautiful as any part of the Bulgarian countryside. I can sit in it and watch the birds, butterflies, lizards and squirrels. No wild animal has attacked me and my cats have learned to be more discreet with their personal habits. And I can do whatever I want there without worrying about the virus, the police or the zombies. This is my sanctuary. I have my own mini Bulgaria.

In the meantime, my partner has worked very hard in the cultivated part of the garden. This little piece of paradise also looks more beautiful than ever, so at the end of each day she loves to sit there and admire what she has done. As each of us sits in our own part garden and admires it, we shout through the gap in the wall whose garden is better. And every day we remind ourselves how lucky we are to live in Bulgaria in our own little sanctuary, especially during these troubled times.

 

Many thanks to my friend Darena for helping me with the Bulgarian language.

Poor Wee Mermer

All he ever wanted was to be able to lick his own genitals (and who can blame him?), play with his little blue and white ball with a bell in it and lie in the sun whilst provocatively nibbling Purina Pro-plan Junior in the hope that a feline femme would wander over his way to join him in the nibbling. But all of that was  taken away from him so cruelly at such a tender age because he was FIP+, a hideous and incurable disease which apparently prematurely ends the lives of almost ten percent of young cats.

My beautiful little friend, Mermer, only lived for seven short months. In his lifetime he saw only one Leeds United manager, he slept with a well-known television actress and he moved my heart like no other little creature ever has. Who else can boast these things?

 

Poor Wee Mermer

Poor Wee Mermer.

 

This morning, with a heavy heart, I took him for his last ever visit to the vet in Veliko Tarnovo and now he is sleeping peacefully, albeit under half a metre of earth outside in my cold and wet Bulgarian garden rather than at the foot of my bed where we had become accustomed to him spending his nights. I still worry about him and wish that poor little innocent soul wasn’t out there on his own.

The vet could do nothing to help him, apart from putting him out of his misery, so now I am left with only treasured memories of the four months he lived with me and my other two cats, and his few possessions which amount to nothing more than his little blue and white ball with a bell in it and his European Union Pet Passport … he was so pro-European, and not just because I had brainwashed him to be that way. He was a cat with attitude!

 

Little Mermer's only possessions.

 

 

 

Mermer was a lovely little fella who, in the short period of time he was with us, brightened up my home and my life. During the final few cruel weeks of his life he was constantly by my side and I never stopped talking to him, which makes it all the harder to accept that today he has gone. Watching the vet end his suffering and then having to bury him in my garden wrapped in his favourite Greek flag beach towel (he knew he was from the Balkans but was too young to remember which bit) was one of the saddest things I have ever known.

Mermer, you were a proper little mate and I will never forget you.

Сбогом моят приятен български приятелю. Надявам се да спите добре.

 

Мермер Мълан

2018-2019

 

 

Gap Year

You may have noticed that I’ve had a whole year off from this bloggery business and I expect you’re thinking that I’ve just been sitting around in the warm Balkan sunshine with a knotted hanky on my head, sipping the fine wines of the Thracian Valley and discussing the works of our great poets (Vazov, Botev, Bagriana, et al.) with my dear neighbours. I can assure you, however, that I have kept myself busy throughout as I continue to immerse myself in Bulgarian culture and the fine wines of the Thracian Valley.

As ever, I wander this beautiful country, taking in the mountains and rivers, cities and villages, and chip shops and kebab vans in a never-ending quest to soak up as much of Bulgaria’s culture as I can and to learn its wonderful language. The language in particular takes up a lot of my time as, in addition to my regular weekly classes with two of the greatest intellectuals that a cup of tea and a sticky bun can buy, for the whole of the year I have been keeping a journal in Bulgarian. I write each day’s events in simple English, translate it into Bulgarian, read it to my friend Dary who tells me where I have gone wrong (in terms of spelling and grammar rather than in terms of the things I have got up to from day to day) and then I copy it to a proper shop-bought diary in my neatest joined up Bulgarian handwriting.

 

Malki Chiflik Book of the Year 2018

Malki Chiflik Book of the Year 2018

 

The journal writing takes up a lot of the spare time that I would in the past have used for blog writing so there’s my excuse for my absence, and a quite valid excuse if you don’t mind me saying so. However, all scribble and no play makes Terry a dull Bulgarian so I will now enlighten you by running through some of the other scintillating stuff that I have encountered since last I scribbled.

In January I did three things that I had never done before in Bulgaria. I went to church, I attended a political demonstration and I had a go at horo, Bulgaria’s unique traditional dancing. I’ve been attending churches in various other countries (well, England) for approximately fifty-five years but never really got the hang of it. I had three attempts here: once on our village saint’s day, once at midnight mass on Saturday night at Easter and then again at the morning service on Easter Sunday. It’s not really my chalice of tea but it is interesting and I like going along to show my new countrymen and women that I respect their traditions. Three times this month I went to city centre demonstrations to protest at the government’s decision to allow the building of another ski slope in the spectacularly scenic Pirin National Park. During my twenties I attended numerous political and environmental rallies but the world is still a right bloody mess despite my efforts so I was amazed that the Pirin campaign did not suffer because of me and that the politicians’ decision was recently reversed. At a couple of horo dancing lessons that I attended in the little club house in our village square, let’s just say that I learned the Bulgarian words for ‘two left feet’. So, of the three new places to go to meet new people and do my bit for the community, I failed in two and there was a change of government policy to prevent me from continuing with the third.  

In February we had our heaviest snow of the winter. I thought I’d go abroad to escape this but Berlin turned out not to be the best place to go to avoid arctic conditions because, although devoid of snow, it was just as cold as it was here at home. The Berlin trip was a present to me from my family to celebrate a special birthday I had had a few months earlier and what made it really special was that they all came along to Berlin too. So it was really nice that together we could discover the similarities between rakia and schnaps. Paracetamol is the same the world over, by the way.

 

Malki Chiflik looking cool.

Malki Chiflik looking cool.

 

More heavy snow came in March so I went to Barcelona for a wee while. Meteorological conditions there at the time could be described as predominantly cool and slightly damp, which was a marked improvement. Again, it was family connections that drew me there as I went primarily to visit our Seán (my second-born child) who worked for Barcelona Football Club for a season. He had an apartment on the top floor of a building which had a tapas bar on the ground floor and which was very close to the Camp Nou stadium. We took in a match and a cheeky splash of Rioja in a week that could be summed up with the words ‘patatas bravas’ and ‘Messi’.

April was a gorgeous month as Bulgarian nature exploded into life, painting the hills and mountainsides in a myriad of colours as aromas of all kinds tantalised the nasal passages. We had wall to wall acacia blossom and cuckoos! I took advantage of the fine weather by having my second cat (Boris) castrated. There’s nothing quite like an intimate modification to make a spring.

By the time May came around Boris had recovered from his operation, but not his embarrassment, and I had got my garden looking really good. It’s always been more of a job for a chainsaw and a petrol strimmer than for a trowel and hoe and I’m always in a great deal of pain at the end of each day’s work in it. The pain is usually of a muscular nature and I’ve tried to reduce the intensity of this by starting work later in the day so that when I reach the point where I have to stop because darkness has fallen, I still haven’t reached the point where I have overdone it and half crippled myself. However, for a few days this month I had a different kind of pain caused by a couple of hornet stings in my arms, but the staff at the accident and emergency department at Veliko Tarnovo hospital were very kind to me and the antibiotics that they gave me ensured that for almost a fortnight I was unable to venture further than a couple of metres from the safety of my toilet seat and consequently I didn’t overdo things in the garden. Once the stinging and the gastric tsunami had abated, I wandered off to England, Belgium and France for three weeks to escape any sort of repetition of my misadventures.

For many years I had fancied having a stab at backpacking round the world so now when I travel outside of Bulgaria I realise my dream by throwing a spare pair of pants, my camera and a corkscrew into a backpack and I hit the road, whistling The Happy Wanderer as I go. As well as it seeming like quite a cool thing to do, I’m also too tight to pay the economy airlines’ ridiculously expensive checked-in hold luggage charges, so as long as I can pummel my belongings into acceptable easyJet cabin luggage dimensions, I can save myself a fair few leva. On reflection it might have been a good idea to have started such adventures forty years earlier as heaving my burden around on my back damaged a muscle in my shoulder and also, I think it might have appeared a lot cooler if I had been somewhere more like Kathmandu than Guildford railway station when I sustained my injury. I had a good time though, visiting my family at both ends of England and touring the World War One battlefields, cemeteries, patisseries and bars in Belgium and Northern France with my sister.

Back in Bulgaria the daily thunderstorms gave us the wettest July in decades, my shoulder was a big problem and my car was being a bit of a pain too so I had to cancel a little trip I had planned for Balchik on the Black Sea and I had to abandon hope of maintaining the horticultural standards I had set in June. Also, my brand-new cherry tree sapling and my sunflower seeds failed to flourish so I felt as though Mother Earth, who I had embraced since the day I moved into my house, had suddenly abandoned me. I needed to sort out my life and soon discovered that a good Bowen Therapist lady, a good car mechanic, a good pair of wellies and a good old slug of rakia would get me back on track.

  

The broad majestic Yantra, swollen by the summer rains.

The broad majestic Yantra in Veliko Tarnovo, swollen by

the summer rains.

 

August was a lot warmer and a lot drier than July though still not the scorching summer that I had come to expect in Bulgaria, but also still a million times better than what I had experienced in ninety nine percent of the summers I had waded through before I came to Bulgaria. The garden was a jungle of weeds such that even David Attenborough would have struggled to resist and, although my shoulder was significantly better, I was a bit nervous about thrashing about with my thicket and damaging it again. Thankfully Leeds United appointed an exciting new manager to take my mind off this little flurry of irritations.

By September I was as right as the rain we had had in July and I toddled off on holiday with Dary my friend, navigator, translator, botanist, gourmet and tour guide. For almost two weeks we toured the Eastern Rodopi Mountains and the remote and intriguing Strandzha region in the south eastern corner of the country near the frontier with Turkey. We explored some incredible Neolithic sites; visited beautiful old villages steeped in superstition and a type of Christianity that was borderline paganism; luxuriated on luscious Bulgarian cuisine, wines, spirits and cordials; stood open-mouthed as we took in the splendour of the mountain scenery; and took off our boots for a paddle in the Black Sea. It was strange to think that, although still within my new country, in some respects it was a bit of a trip down memory lane for me. By a huge coincidence, we stopped at a roadside café near Dimitrovgrad where I had stopped on my first ever trip to Bulgaria more than three years earlier and where the waiter had helped me with the local words for ‘where is the toilet?’ This time my linguistic skills had moved on a little and the waiter (I couldn’t remember if it was the same one) helped me by giving me a bit of wire to stop a rattly bit of my car from rattling. The day I first set foot in there I never imagined that I would ever set foot in there again. Also, in Sunny Sozopol, we met up with my good friends Steve and Judith who were instrumental in the early stages of my moving abroad decision-making process but who I hadn’t seen for over three years. ‘It’s a funny old Balkan world’, I said to myself as the memories of anxious, dithering about in my head times came flooding back.

In October I spent a few days in Plovdiv, the oldest continually inhabited city in Europe, and fell in love with the hustle and bustle of the place and wondered if I could one day live there. A week later I spent a few days in Nova Zagora, a quaint little town just over an hour’s drive south from where I live through the spectacular Stara Planina range of mountains, and fell in love with the tranquillity of the place and wondered if I could one day live there. I’ve found that I tend to fall in love with just about everywhere I go in Bulgaria (though Botevgrad was a challenge) but when I get home again I remember that my house is the best house in the world, despite the plagues of insects, the constant struggle with vermin and the mountain of empty rakia bottles that I have to climb over to get out of bed in an afternoon. On the subject of vermin, late on in the month, with the help of my local scouts, I signed Mermer, a grey tabby from Momin Sbor, to strengthen my rat-catching squad. A lovely little cat that coped well with the aggression from my other two adult felines.

 

Cat Three - Little Mermer

Cat Three - Little Mermer

 

November was birthday month not only for me but also for approximately one twelfth of the population of the world. A year earlier I hadn’t wanted to be sixty years old and then suddenly this month I wasn’t, so there was cause for celebration even though I didn’t. The first snow of the winter came while a friend and his friends were painting the outside of my house, which was handy because we didn’t need to chill the brush cleaning fluid before we drank it.

In December, in a room above a bar in town, we held the inaugural meeting of the Veliko Tarnovo Immigrants’ Club. It was nice to round off the year by mingling with nice new faces from many nations to ruminate (as a scholar would, rather than as a goat would) over our various experiences that strangely brought us together. However, I also have a lot of dear old friends in Bulgaria who I absolutely treasure and without whom my great adventure wouldn’t be half the fun that it actually is and who I know I can rely upon for help in times of difficulty. For much the same reasons, I love to bits all the people who travelled over from the more western bits of Europe to visit me during the year. Sadly, some special people who I have known are no longer with us, but as they have been part of my strange new world, they will always have a place in my heart.

So that’s 2018 for you. I promise 2019 will be different with the written tale spread out over the whole year on my blog and with a lot more detail, photographs and quotes from our great poets (Vazov, Botev, Bagriana, et al.)

Droning On

There’s nothing quite like a wise man from the East turning up to make a Christmas seem special. So way back in the spring I booked a seat on the Sofia to Gatwick aeroplane scheduled to appear in the sky just a few days before the star of Bethlehem. I thought I’d surprise all my family with an unannounced visit so I didn’t tell anyone except my sister, Beverley. I needed just one confidante in Britain to make the adventure possible and alleviate any fears I had of being met by all that ‘no room at the inn’ nonsense. It turned out to be agony for both of us for the seven months that we had to keep quiet about it and then, in the days immediately before my arrival there, that agony was made almost unbearable by unforeseen complications that would have even made Mary and Joseph turn the donkey around and go home.

Three times during the week that I was due to travel, obstacles appeared that made me think that my journey would be impossible. Obstacle number one was finding someone who would look after the smallest of my cats. He wasn’t very well in the toilet department and due to legal technicalities, he wasn’t able to stay at the cattery where I always take my cats while I am away. Also, because of the explosive nature of his little feline bottom and the state of any wall or floor within a metre of his litter tray, it wasn’t a good idea to leave him with friends who had cats or nicely decorated walls and lush carpets of their own. So, for most of a miserable afternoon I felt that I was well and truly stuck and I would have to cancel the trip. Fortunately, however, my friends who run the Streethearts BG dog rescue centre about an hour’s drive from where I live, and who weren’t afraid of getting a bit of raw sewage on them, agreed to take him on as an in-patient despite the fact that he wasn’t a dog.

My calmed nerves were again shattered a couple of days before I was due to depart as a medium size deluge of snow hit Bulgaria. Travelling on the roads became very difficult and raised doubts in my mind about whether or not I would be able to distribute my seemingly ever-expanding cat community (I currently have three) amongst the various establishments that had agreed to house them, whether or not I would manage the trip along the rocky road to Sofia airport, and whether or not my sanity would hold out through the bad weather, or even at all.

 

The medium size deluge of snow that hit my garden.

The medium size deluge of snow that hit my garden.

 

My dear friend Anne-Marie helped me out with the cat-drop job, demonstrating the deftness of her navigational skills as we wound along the icy mountain roads, steadying me with words of support when the going got tough as only one of the finest of rally drivers’ sidekicks could, and accompanying me for a nice hot cuppa in a little café in Dryanovo when our task was complete apart from the getting home in the dark bit.

A day later my trusty Bulgarian taxi driver friend, who shall remain nameless in case the Bulgarian Traffic Police happen to be reading this, got me to Sofia in similar circumstances but without the use of his hands as he needed them for other tasks such as texting his girlfriend, gesticulating to emphasise certain important points in his incessant conversation and propping himself up in his seat so that he could see through the ten square centimetres in the top left-hand corner of his windscreen that were still clear during the hour that remained of the journey after the contents of his screen wash reservoir had been exhausted. The wintrified scenery as we sped, nay warped, through the Stara Planina mountain range was spectacularly beautiful but I couldn’t enjoy it as the combination of the G Force and fear made me wonder if I should have brought the cats’ litter tray with me to make myself comfortable in. But at least he got me there, so that was another big worry dealt with more than adequately. Surely nothing could go wrong from that point onwards.

I stayed in Sofia overnight (I was still too paralysed with fear to move on to anywhere else) and made the short journey to the airport at a leisurely pace in another taxi the following morning. I chatted to the driver, whose name was Emil, about the weather, football results, horses wandering loose on the city streets and holidays, just as I would with any taxi driver, but in my best Bulgarian. I knew that we were getting on well but I was a bit startled when he scribbled his phone number on a piece of paper and asked me if I would like to go on holiday to the Black Sea. It took a lot of concentration and effort to establish that he meant that he had a holiday home near Chernomorets that I could rent from him. Obviously, I said yes to his offer but asked no further questions, just in case I had got the translation wrong and I ended up on a cosy getaway weekend for two. It is incidents such as this that inspire me to persevere and become fluent in the local tongue sooner rather than later. Then, thankfully, as we approached the airport, the topic of conversation changed completely as we tried to locate the precise whereabouts of a big airport that we couldn’t see in the dense fog. The possibility of my Gatwick-bound plane not taking off brought back the anxiety of the last few days and I consoled myself with the fact that if all else failed I had Emil’s little seaside cottage to go to as a holiday backstop.

Having eventually bumped into the airport, paid Emil and given him a tip (the tip being, don’t try coaxing me away on holiday again) I then had the joy of waiting in the queue to check in my bag. Such was the excitement of this that I completely forgot about the fog, and then even more so when I read a phone message from Beverley telling me that flights to Gatwick were suspended because of a drone flying about over the runways and possibly bumping into aeroplanes. I’ll spare you the full details of the monotonous ten hours I spent sitting around in the departure lounge with fellow passengers knocking back copious amounts of red wine bought with their complimentary flight-delay catering vouchers as they speculated about the possible outcome and tried to decide whose fault it was. In this respect blame was cast upon easyJet (for not telling us when we booked our tickets months beforehand that this might happen), the Russians, Argos (for being major retailers of drones) and Theresa May, obviously!

 

The non-departure board at Sofia Airport's Terminal One.

The non-departure board at Sofia Airport's Terminal One.

 

Beverley and modern technology kept me up to date all day with news from various agencies demonstrating that they had more than one way of telling us that we were going nowhere. I sensed this early on in the tortuous wait and just wanted the powers-that-be in easyJet’s marble corridors to tell us straight and put us out of our misery so that I could just go home, put the kettle on, forget all about the wonderful Christmas that I had been looking forward to for more than seven months and sob uncontrollably.  Eventually the word in the right-hand column of the departures board changed from ‘delayed’ to ‘cancelled’, my heart sank and simultaneously I received a text message from easyJet telling me to go home and start the sobbing.

Overcome by a wave of utter dejection, I sent Beverley a message to say that the mission had been aborted and that I would try again next Christmas. I dragged myself along the draughty corridor from the departure lounge to the arrivals area and showed my passport to the border police officer at passport control, even though I hadn’t actually left the country. Then I collected my bag from the luggage carousel, even though it hadn’t actually been loaded into an aircraft. Then I went in search of a taxi to take me to the bus station to catch a bus home. It was bitterly cold, light snow was settling on the piles of ice leftover from previous days’ blizzards and there were no yellow cabs waiting at the rank which is usually awash with them. Where was Emil when I needed him? Probably sunning himself on the beach with a dozen other passengers he’d given lifts and phone numbers to that day. I felt like I was hurtling towards the bottom of an abyss of misery, but at least the fog had cleared. Luckily, only myself and Beverley were disappointed because we had been so good at keeping the secret nobody else in England had been expecting me. I suppose some people in Bulgaria might also have been disappointed as they had known I was going and were probably looking forward to a bit of peace and quiet over the festive period with me not there.

The only thing I could think of to cheer myself up was to go back into the departures building and have a cup of lukewarm coffee from a vending machine and watch all the passengers excitedly going off on their Christmas breaks to other non-Gatwick destinations while I waited for a taxi to turn up outside. My envy of these disgustingly happy people had me as green as the middle horizontal stripe on the Bulgarian flag. If you’re a Bulgarian person reading this you should look away now to avoid the disappointment of me possibly letting this lovely country down by saying that this was the first time ever that I had been in Bulgaria and had wanted to be somewhere else.

As soon as I was out of the snow, out of the corner of my eye I saw a queue. I assumed it was the queue for the coffee machine as they are very popular in Bulgaria. However, I found to my dismay that there isn’t such a machine in the departures building at Terminal One and the café had already closed because the final flight of the day was about to depart. Although on a much smaller scale, this was another disappointment, at least until it dawned on me that the line of people in front of me were trying to buy airline tickets. Suddenly there was a glimmer of hope! I sent a message to Beverley and she had a glimmer too. I didn’t have to wait long as so many people seemed to be turning away from the desk with looks of disappointment on their faces. Soon I was face to face with a young woman who told me she could get me on a flight the following morning with a different airline, to a different airport, for a much different price to what I had originally paid. I doubt if anybody in the world has ever been as overcome with joy at the news that they would be going to Luton as I was at that moment. It’s strange how happiness can be so much more intense when it follows soon after moments of great despair; rather like the time I saw Leeds United beat Southampton four three at St Mary’s after being three goals behind with only twenty minutes to go to full time. I wanted to jump over the desk and hug all the ticket desk staff. I wanted to run topless around the departure building foyer as I swirled my shirt around above my head in celebration. I later found out from a fellow delayed passenger that I had bought one of the last two tickets remaining for that flight and that he had bought the other.

I needed to check in at four o’clock the next morning for the flight to Luton. By the time my heart had stopped racing and I had, by the skin of my teeth as it was just closing, found a shop where I was able to buy a couple of cans of celebratory Bulgarian beer and a celebratory curly British petrol station style cheese sandwich, it was almost ten o’clock in the evening. There was little point wandering out into the snow in search of a hotel or even a better sandwich, so I found an uncomfortable seat in a draughty corridor and settled down for the night.

I didn’t sleep on account of the discomfort of the seat, the snoring from my airport terminal bedfellows and the fear of not waking up at four o’clock and missing my flight. The music from the ‘what to do when going through security’ video that played on a constant loop throughout the night sounded a little like ‘Lullaby’ by The Cure but had no lulling effects on me at all as every time my eyelids grew heavy this tune would start to gnaw at my weary brain as if air travel demons had thrown everything at me that they had to push me over the edge and this little earworm was the last device in their battery of evil. Little did they know that Paul McCartney’s ‘Simply Having a Wonderful Christmastime’ would have done the trick! With two hours to go until check-in time I alleviated the pain in my nether regions caused by the seat and the fear of oversleeping by getting up and walking around for the remainder of the wait, primarily in an attempt to keep warm but also to count the floor tiles. There were 9,802 which made Thessaloniki airport’s effort look pathetic but was no match for the vast ceramic expanses of Alicante.

The rest of the day went perfectly well. The plane for Luton took off bang on time, with passengers applauding as the wheels left the runway in the same way that they sometimes do when a plane safely touches down. We arrived bang on time and saw the winter sun rise above the Luton skyline, illuminating the city to show it in all its majestic splendour.

 

The captain welcoming us aboard our Wizz Air flight to Luton.

The captain welcoming us aboard our Wizz Air flight to Luton.

 

The rest of my Christmas trip went without problems. I had been a little concerned that my family would all try to surprise me by turning up unannounced at my front door in Bulgaria at the same time that I would be knocking on theirs. However, all went to plan and I was greeted by shrieks and even tears when I appeared totally unexpected. I’d really thought they’d have been pleased to see me though.

 


 

It’s not compulsory but I would love it if you could leave a comment below. However, if you do have something to say, could you please include your name so I know who to thank? The website automatically conceals email addresses so that only I can see them.

 

Village People

I went to church today. To tell you the truth, I’m not a big church goer. In fact, it was probably the first time I have ever done this of my own free will in all my life. Previous church visits have usually revolved around weddings, christenings and funerals that you just can’t get out of without appearing rude. As a child I would go to Mass to avoid being whacked across the palm of the hand by a nun with a stick at school on Monday morning. They used to sit in the church all day on Sundays with the class registers to check up on us, you know. The black mark on our souls that they said non-attendance would bring was never as dark as the red marks inflicted on children’s hands by their weapons of Mass destruction. But I do enjoy looking around churches in a touristy sort of way, as long as I don’t have to talk to anybody about what goes on there. I’m just the same with the ladies’ underwear department at Mark’s and Spencer’s.

My friend Nelly, who lives down the road from my house, told me that there would be a special service this morning, commencing at 9:30. The Eastern Orthodox church near the centre of our village, with its golden dome that seems to glimmer in the sun even when the sun isn’t shining, is a beautiful old building, though rarely used. I was delighted that an occasion had arisen which would enable me to go inside, so eagerly I arrived just before the time I was told it would start. I didn’t want to be the first there but I didn’t want to cut the timing of my arrival too fine and risk missing the beginning which would no doubt raise the eyes of the those gathered there.

Inside, the dear old church was even more beautiful than its exterior suggested. Constructed from stone and wood, it’s a relatively simple building with a high ceiling, cold white walls and no seats, as is traditional in churches in this part of the world, but it was finished with wonderful biblical carvings and religious icons, many of which adorned the enormous wooden screen that separated the more public part of the church from the area where only priests may go to conduct the ceremony. It is dedicated to Sveti Atanas (Saint Atanas), the saint adopted by our village. Today was Saint Atanas’ Day so consequently it was Malki Chiflik’s ‘village day’ (just about every village in Bulgaria has such a day to respect its chosen saint) and a time to celebrate his life and work and the life and work of the village.

 

The Church of Sveti Atanas in Malki Chiflik.

The Church of Sveti Atanas in Malki Chiflik.

 

It turned out that I wasn’t the first there. Three other people had arrived before me, all dressed in clerical gowns. I wondered at first if clerical gowns were the dress code but I soon discovered that these men would all play an important part in the proceedings. The man in the red and gold cassock was obviously the Pop (priest). He was standing at the door as I entered. He smiled at me and said something that I didn’t understand, possibly because it was in Bulgarian but just as likely because it was in church jargon. I replied to the best of my ability and went inside where a man in an all-red cassock, who I assumed was the assistant Pop, was blessing the fixtures and fittings of the building, and the third man in an all-black cassock with matching quilted body warmer and woolly hat was half reading and half chanting words from an ancient prayer book. I expect the man in black was the Kleesar (verger). It was cold in the church and when he pulled his handkerchief out of his pocket to wipe his runny nose a packet of cigarettes fell out onto the floor. I wondered if he had a drop of rakia hidden away in his robes too. I wondered if he wanted to be my friend.

I had hoped that I would blend in, but blending in is difficult when you’re the only person there who doesn’t speak fluent Bulgarian, who doesn’t chant and who isn’t wearing the ceremonial attire of Eastern Orthodoxy. I stood at the back in a poor attempt to be less conspicuous. After about quarter of an hour four ladies came in. I was so pleased to see them as their arrival reassured me that I had got the right day and it meant that suddenly I was only twenty percent of the congregation instead of all of it. They smiled at me as if to say ‘welcome to our community’ or maybe they were thinking ‘look at this foreigner, here on the wrong day and wearing the wrong cassock’. I smiled back and watched them light their candles and place them in the appropriate sandboxes designated individually for life and health and for those people who have died. Then they went and stood behind me, even though I had taken my place at what I had thought had been the back. For the next ten minutes I thought of nothing other than whether or not I might be offending people by standing in the wrong spot. It seemed that there were still traces of the guilt instilled in me during my Roman Catholic upbringing. When my mind switched back to its normal, rational place I noticed that my surroundings had become much quieter. This was because the four ladies had gone and I was once again one hundred percent of the congregation.

I thought I’d give it five minutes and then wander off like the four ladies had done but before I got around to leaving, another lady arrived. A quite elderly lady, bent almost double, no doubt from tilling the land all her life. She did all the candle lighting stuff too and all was going well until she went over to put a lit candle in the sandbox in front of the icon of Saint Atanas. His icon was right down at floor level and the baggy, oversized, terylene coat that she wore flapped about near the flames making my heart race and my head want to shout ‘You’re going to catch fire!’ But it looked like she had either attended services for Saint Atanas before, or caught fire before, as she ducked and dived around the hazard, seemingly oblivious to it.

To pass a few minutes I went to the very back of the church and bought three candles from the small, carved wooden kiosk manned by the man in black who up to then had concentrated all his energy on chanting, wiping his nose on his hankie, retrieving his cigs and keeping the wood burner stoked up … a man in black of many talents! I lit my purchases by stealing a bit of flame from the biggest of the already lit candles and lodged one upright in each of the designated sandboxes. I put one in Sveti Atanas’ sand to say thank you to him for letting me live happily in his village, one in the life and health box for the old lady with the big coat in the hope that she would be delivered from combustion, and the third one in the departed people’s sand for lovely Dolores O’Riordan who sadly passed just the other day.

I was delighted that the lady hadn’t burst into flames but even more delighted that when our respective bits of candle work were done she stayed in the church and stood slightly forward of me. From 10:15 onwards more people started to arrive, many of them bringing loaves of glazed Bulgarian bread baked in round tins and known as pogacha, which they placed on a table near the front. At this point it dawned on me that the 9:30 start might have been lost in translation and that the real kick off time was 10:30. I felt happier from this point onwards and even glowed a little when I considered how keen I must have appeared to my fellow villagers by turning up an hour early. The first hour had been very interesting though as the three clergymen warmed up the proceedings by practicing their chanted lines, swinging the censer to fill the church with the aromatic smoke from burning incense and throwing logs on the big wood burner at the other side of the floor from where I stood. Four plain clothes chanters arrived with music stands and ancient, moth-eaten books of prayers just before the proceedings began in earnest. I suppose you might describe them as backing chanters and, with their combined vocal range, they did an absolutely excellent job.

Exactly one hour after I had arrived, the church was full, the service was underway and my uncomfortable feeling of being the odd one out largely evaporated. I paid avid attention to every move of the three members of the clergy and the forty or fifty members of the congregation. Although the church was icy cold I got a warm feeling from being part of the life of the little village that I have grown to love in the year and a half and a bit since I moved here from Britain. I also got a bit of a glow from the fact that I recognised some of the words that the priest was chanting. When I used to attend the Church of the Sacred Bleeding Heart located somewhere in Linthorpe Road, Middlesbrough fifty odd years ago, the whole shooting match was conducted in Latin and I hadn’t a clue what was going on. Despite my concerted efforts, my knowledge of the Bulgarian tongue can still only be described as ‘poor to rubbish’ but recognising just a few of the Pop’s words made me feel more like I was part of the flock and less of the bored bystander that I saw myself as back in the days when I was trying to be a Catholic kid. How different my life might have turned out had there been a Bulgarian speaking Orthodox church in Middlesbrough in the early 1960s, and how much less afraid I might have felt when asked if I was Protestant or Catholic during the time I was living with my family in the North of Ireland only a few years later.  

Looking around I considered that there were probably more people in this church than there would be at a normal Mass these days in the church that I attended as a child. However, there were very few young people there; just a few kids taken along by parents or grandparents because there was no one else at home to look after them, I suspected. There didn’t seem to be any young worshippers at all, which was good in one respect because it placed me in the younger half of the congregation. However, it seemed strange and even sad, despite my own atheism, to think that the Eastern Orthodox Church had survived centuries of Ottoman rule and forty-five years of Communism, (both of which were regimes that tried to suppresses Christianity), but it didn’t look as though it was surviving Capitalism very well.

The service seemed to be drawing to a close when the Pop suddenly stopped chanting and said something to the village mayor, who was standing near to me. The chanting resumed as the mayor disappeared, returning a couple of minutes later with an Eastern Orthodox ceremonial red plastic bucket full of water. I could tell that this was a special day in the church calendar because the red plastic bucket was brand new and still had the price sticker on it. The bucket was placed on the table near the home-made bread and after a few minutes of intense chanting from the priest we had all the ingredients required for Holy Communion. My fellow congregation members lined up and as each came face to face with the Pop they were given a piece of the blessed bread and the Pop blessed them by splashing holy water from the bucket on their foreheads with the small bundle of chimshir (twigs from a box shrub) that he held in his hand. I stayed where I was as it would have been hypocritical of me to join in this part of the ceremony for the simple sake of appearing to fit in.

For the same reason I didn’t have any of the traditional Sveti Atanas Day fish soup that was served up outside of the church at the end of the service, though it did look and smell nice. The soup would have probably been even nicer with some of the bread, but what wasn’t used in the service was quickly bundled up and taken away by the people who had brought it. This reminded me of all the times I had taken nice wine to parties and hidden it down the back of the host’s settee in the hope that it wouldn’t be needed and I could take it back home with me when the partying was finished.

Shortly afterwards, in the village square, many of the congregation recongregated to watch a display of traditional Bulgarian dancing put on by Malki Chiflik’s very own team of dancers. There are hundreds of different dances and collectively they are known as Xoro which are unique to Bulgaria, accompanied by wonderful traditional Bulgarian music and much more difficult to do than they look. I know this because I have tried and failed … badly. The many good ladies and few good men of our village’s dancing group make it look easy though. They take it very seriously (most of the time) and they are very good and entertaining to watch.

There were probably more people in the square than had been in the church. A few of them were people I knew and a few more were people I recognised but didn’t know the names of, but loads more were complete strangers. However, quite a lot of them seemed to know who I was. It seemed as though I was introduced to the whole village in the space of twenty minutes, which would have been overwhelming even if I had a better grasp of the language. I can’t remember all the names but I can remember the smiles on the faces of these lovely people and the warm welcome they gave to me on such a cold January day.

 

Танцов клуб Чифликчии - Malki Chiflik Dance Group.

Танцов клуб Чифликчии - Malki Chiflik Dance Group.

A Cat at Teatime

I expect you’re wondering what I got up to in December. I’m sorry it’s taken me so long to get around to writing about it but there are two reasons for this. The first is that at this time of year the days are as short as they’ll ever be, so I tend to spend less time being out and about and consequently there are fewer interesting things happening to write about. Secondly, I didn’t even start writing about December until we were a couple of days into January by which time, like half of the population of the developed world, I was bingeing on water and herbal tea and food that contained no fat or sugar or even flavour. For this reason, I wasn’t really in the mood for writing, especially as my laptop looked so mouth-wateringly tasty every time I sat in front of it. I prefer doing this blogging thing late at night and into the early hours of the morning with a bottle of wine or two by my side to provide moral support. A peppermint infusion does nothing to encourage the flow of creative juices so I found it hard to recount my experiences in a cheery and amusing way. But my own personal austerity measures do help me in my quest to be able to put my clothes on of a morning without needing to use a shoe horn or painkilling drugs, and should ensure that I live a bit longer and have the time to write many more blog pieces in the future. My Bulgarian word of the month for December was дебел which is pronounced ‘debel’ (like a posh person saying ‘double burger and chips’) and means ‘fat’.

So, looking back to a time when I was obsessed with storing fat for winter rather than losing it for spring, I spent the whole of December waiting for it to snow. It did snow but not very much. It snowed four times but it snowed like it used to snow in Wiltshire when I lived there, so within a couple of days it had gone again. Each time I saw the first flake of a new snowfall I wondered if I should start eating my emergency rations that I had stocked up on but then there would be an immediate thaw and I had to stick with the non-emergency rations which I keep in the same cupboard anyway. Remarkably, they are all still there, still in their unopened packets, jars, tins and flagons. What happens if it gets to April and I still haven’t eaten them? Should I not wear my vest and should I leave the door of my freezer open to make the house cold so that I can pretend that I have been thrust into the icy depths of an Arctic blast so that I can justify having a clear-out of beans, rice and tinned fish? Or should I keep them for next winter? Perhaps July and August will be too hot to go shopping so I could eat them then. There’s nothing quite like a tin of stew while you’re sunning yourself by the pool.

 

A day when it snowed but not very much.

A day when it snowed but not very much.

 

Last winter, apparently, was the coldest in Bulgaria since 1947. This winter, so far, has been nicer than some English summers I can recall. I’ve hardly had the central heating switched on at all. I just fire up the wood burner for a couple of hours in the evenings to take away the chill and snuggle up on the settee with a couple of nice warm goats. I’ve even continued eating daytime meals outside on my sun terrace which is even better than in the summer because I’m no longer pestered by the fierce carnivores of the insect world. Apart from the ongoing bi-monthly rodent-in-the-roof problem and next door’s mangy cat that often comes begging for a crust or a bit of coquilles St. Jacques washed down with a cheeky Chablis, I’ve hardly been troubled by the wildlife at all since the autumn began. When the sun shines it’s really very pleasant, but the sun disappears far too early for my liking so evening meals are taken indoors where there are also no insects at this time of year.

You may find this hard to believe but my central heating actually aids me in the war I wage against aggressive wildlife. My house, being more than a century old and being of the style that has exposed timbers everywhere you look, has naturally become the home for a thriving colony of woodworm. Well that was the case until I arrived here with my fancy pants thermal pump heating system which blows out warm dry air all day long, or cold dry air in the summer if required. The effects of this are noticeable in that some wooden items have shrunk a bit, and even split in some cases. But as it has reduced the moisture content of the timber beams that the woodworm need to survive, their activity has significantly reduced in the last eight or nine months. Less and less do I find little piles of sawdust beneath the holes they have burrowed and less and less do I hear the munching sound that they make like someone with no teeth eating a sandwich. Sometimes I’ve even seen the struggling little grubs giving up the ghost as they gasp for a drink and plummet from the ceiling. This sounds a bit disgusting but it’s a rare occurrence and I’m happy with it as long as I remember keep a piece of mesh over my cuppa, particularly at the moment as I’m trying to abstain from meat. The heating has proved to be a more effective culling method than the hazardous chemical spraying that I paid an arm and a wooden leg for shortly after moving in. The downside to this wood shrinkage situation is that I now have to regularly hoover the floor as bits of garden, toast, cat, insect, etc. accumulate in the gaps that have appeared between my floorboards, whereas in the past I would simply sweep the floor with my traditional Bulgarian broom.

Many of my outdoor activities have ground to a halt for the winter. Professional football in Bulgaria has begun its ten-week long winter break so, for the time being, that white hot cauldron that is FC Etar’s Ivaylo Stadium in Veliko Tarnovo isn’t a place to go once a fortnight to keep warm. The Praktiker do-it-yourself shop has closed down until May to undergo a major overhaul and some construction work of its own. As the shop is shut, I wonder where they will get their building materials from to do this work. I often used to go there in winter to keep warm or in summer to keep cool as I wandered the aisles, browsing in amazement at their extensive ranges of rat poison, barbed wire, chainsaws and soft furnishings. Even the extensive Roman ruins at Nicopolis ad Istrum, a few miles north of the city have closed until the spring. This isn’t a great loss to me as I can probably get by without an insula or a horreum until April but I do wonder why a site which is little more than neatly laid out piles of carved stone needs to be locked up for the winter, particularly when I consider that climatic conditions almost killed me there one Sunday afternoon last July. The dozens of outdoor cafés and restaurants that adorn the streets of Veliko Tarnovo are also temporarily out of bounds for a few months. I love to spend time in these places reading my book or watching the Balkan world go by as I sit in the shade and sip a Turkish coffee or a Bolyarka beer or a couple of pints of yogurt.

As well as not going out much myself, my collection of cats doesn’t seem to relish the dark nights and the less than tropical weather either. They spend most of the daytime outside but as soon as they hear me putting the kettle on for my teatime cuppa they are whining and scratching at the back door to come in. On the colder days I let them stay inside more but, having got used to the profusion of living creatures that there are available to kill in the garden, they get a bit bored just sitting around twiddling their claws. Using by my ample CD collection I have tried to introduce them to the music of Ireland and of Bulgaria, the humour of Monty Python’s Flying Circus and the speeches of Mahatma Gandhi, but neither have seemed all that impressed and both, I’m sure, would have much more fun ripping the limbs off a lizard. You can take a cat out of Bulgaria but you can’t take Bulgaria out of a cat, as the old saying goes. I’ve maintained a good standard of health so far this winter but both cats have had a dose of the ‘flu with all the usual symptoms of streaming eyes, constant sneezing, scabby snotty noses, moaning and groaning and a trip to the vet. The female cat coped reasonably well with it but the male had full on man ‘flu. Despite being dosed up with gallons of Lemsip with Tuna he lay on the sofa with his paw resting on his slightly febrile brow and that pathetic ‘bring me some Whiskas / oh I couldn’t possibly eat a thing’ attitude that gets on everybody’s nerves.

 

A cat at teatime.

A cat at teatime.

 

The twenty-fifth of December was a day for celebration as it was exactly eighteen months to the day since I arrived in Bulgaria to live. I enjoyed the luxury of breakfast in the garden as I rejoiced the warmth of the December sun on my face. This was the latest of my many ‘Bulgaria moments’ when I see or do something that further reinforces what a good idea coming here to live has been. These moments are occurring a bit less frequently now as I become more and more accustomed to my East European lifestyle. But this particular Christmas morning moment was a bit of a special one because of the surroundings, the birds singing in the nearby trees and the unbelievably nice weather. Later I went to the house of some dear friends (one English, one Welsh) who had invited two of their neighbours (one Bulgarian, one Greek) for what turned out to be a multi-cultural and most delicious Christmas dinner. Although vulgar Western consumerism is starting to gnaw its way into the Bulgarian way of life, Christmas here is a much more low-key affair than the hustle and bustle stuff that I became used to down the years that I spent living in Britain. Bulgarian people who celebrate it in their traditional way do so with more understanding of why the day exists, more subtlety and much less extravagance. The forty days that immediately precede it are a time of fasting and then, the following day, it’s all over and done with, which makes the whole thing much more bearable in my opinion.

I also felt justified in celebrating a major victory in the area of the above-mentioned rat problem. Last year my enjoyment of Christmas was impaired by the presence of my first unwanted visitor. There have been more since but I am pleased to say that me and my cats are beating the rats seven lifeless torsos to nil and the house is currently a rodent-free zone. But nature has a habit of not standing still when it comes to presenting me with crises. About a month after the last sighting of a rat, whilst out working in my garden, to my great surprise I noticed out of the corner of my eye a steaming great cow pat. Out of curiosity I looked around for further evidence of bovine activity, only to discover hoof prints in the soil. Concerned about what damage cattle might do to my house, especially if they get in amongst the pipework or into the loft, I’ve invested in some of those humane traps in the hope that I can capture them and release them back into the wild, far from my home. I’ve been expecting to see homemade posters tied to lamp posts around the village bearing a picture of a cow and the words ‘Cow missing. Answers to ‘Daisy’. Reward for finder’.

As December drew to a close and the sun set behind the forested hills at the other side of my garden wall for the final time in 2017, so ended my first full year in my new country. I’m still alive and there’s been no mention of me being deported. Despite constant attacks from nature and the elements my house is still standing and, despite a constant supply of fine Bulgarian wines and rakias, I’m still standing too. Going into a new year I feel ever more confident in my new surroundings and at peace with my world. I hope your 2018 will be as happy as I think mine is going to be and there are no woodworm swimming in your tea.

The Old Man and the Sea

I became a sexagenarian today. As it’s a special birthday I hoped for something special. I wanted the last ten years back. But not all of the last ten years. I’m not greedy. I didn’t want all those wet Monday mornings when I had to go to work, or that day I had a bit of a hangover, or the day I became aware of the existence of Theresa May, or the day I had to eat boiled cabbage, or the day I had to go to Swindon. No, they can keep all those days, so it’s really only nine and a bit years that I was asking to have returned to me.

I also wanted there to be no fuss about this milestone and I’m pleased to say that I achieved that much. I don’t mind being a year older every November, or even being a decade older every ten Novembers, but the world’s determination to celebrate the anniversary of my transition from foetus to infant really makes my amniotic fluid boil. I don’t think it’s a reason for celebration at all as I really enjoyed my gestation period. It was one of the happiest times of my life; not having to worry about setting the alarm clock, paying the gas bill, feeding myself or the problems of war, famine and pestilence in the Third World. I was even oblivious to the football results so for forty consecutive weeks the news of Leeds United’s sad plight didn’t get me down at ten to five on Saturday afternoon.

Down the years, many of my birthdays have been uneventful and easily forgotten, which is fine by me. However, here are a few that I remember well:

1957: I was unable to support myself and I spent the day in hospital with my poor mother. I couldn’t walk or talk, things got a bit messy as I was unable to use a toilet and I vomited several times. Thankfully, I haven’t spent any subsequent birthdays in hospital despite occasional repetition of these symptoms.

1962: All the other children at my chimney sweeping job let me have a go with the new flue brush.

1967: The big one-oh. I went with my parents and my sister to see the newly released film The Jungle Book at a cinema in Belfast. Convinced that this was a fly-on-the-wall documentary about life in India, and having enjoyed it so much, I resolved to travel at the earliest opportunity. Ten minutes after the film had finished I found myself in the back of my dad’s Morris 1000 van travelling back to our home in Ballymoney. In anticipation of the 1968 Olympic Games to be held in Mexico City, Cadbury’s had just launched their new Aztec chocolate bar and my sister and I were each bought one for the first time to take the sting out of the monotonous forty-seven-mile, three-hour journey along the bog road in the dark. A taste of Southern Asia and Central America in the same day … how much more exotic could life get?

1972: Along with 31,599 other people (the best turn-out ever for my birthday) I went to watch Leeds United beat Sheffield United two-one at Elland Road. Allan Clarke scored both goals. I was glad that I was too young to go to the pub after the match as my earnings from my evening paper round were too meagre for me to be able to afford to buy everyone a pint.

1977: It was a custom at my student lodgings in Barry Island for birthday people to be taken down to the beach after the pub had closed and then to be thrown into the sea. As it was a wild November night and fellow students were concerned about the possibility of manslaughter charges, I was told I would be let off lightly and instead be thrown into the Celtic harp-shaped boating lake in the nearby park. I suppose I’ve always had this lucky streak in me.

1978: My twenty-first birthday was spent on a ship in the Gulf of Oman, en route from Japan to Bahrain. As we had been travelling due west, longitudinal changes made it necessary for us to adjust our clocks by thirty minutes every other night. The Captain thought it was a good idea to save two of these adjustments and use them in one go to extend my birthday by an hour. The day after my birthday he thought it was a good idea to fine me a day’s pay because I had been too hungover to do my job properly which made me a hazard to shipping. I’m sure I’d have been fine if it hadn’t been for that extra hour spent in the bar. The day after that he thought it was a good idea to scream at me when he heard me using quite uncomplimentary words to relate my opinion of him to some members of the Chinese crew, who didn’t speak English anyway. What a waste of bad language that was.

1982: I went with a load of my mates to see Frankie Miller, the Scottish singer-songwriter legend, performing live at the Fforde Greene pub in Leeds. He was brilliant and I shook his hand as he left the small stage at the end of the night.

1987: From the day I turned twenty-one I was aware that the next big birthday on the horizon would be my thirtieth. Thirty years sounded too old for a lad of my age to be so I decided that I would shoot myself when I got to my last day as a twenty-nine-year-old. I lived in Gillingham in Kent at the time where guns weren’t as easy to get hold of as they are now, which is strange because these days there are far fewer post offices for people to rob. In the world of micro economics this would be explained by the law of supply and demand. So I didn’t shoot myself. Instead, I started a new job two hundred and forty miles away in Harrogate in Yorkshire only a few days before my big event, feeling quite confident that nobody there would be aware of my advance into my twilight years, or possibly even of my presence. However, I had made the mistake of finding a job in the Pensions Department where the staff were sticklers for documentation to the extent that you couldn’t even have a Viennese Whirl with your mid-morning cuppa if you weren’t able to produce your birth certificate. Consequently, I had to endure the discomfort of opening a ‘Happy Thirtieth Birthday’ card and buying sticky buns all round on my first Friday in my new post. I drove back to Gillingham that evening to be with my dear wife and young toddler daughter as I celebrated not only my birthday, but also my success on the football pools. The £25 cheque from Littlewoods that landed on my doormat that very day enabled me and the missus to go out the following evening to a local restaurant and enjoy a slap up serving of the finest food in the district.

1997: I was ten years older than I had been on my thirtieth birthday and I was working in an office in Swindon. My colleagues were very kind to me.

2007: I was twenty years older than I had been on my thirtieth birthday and I was plying my trade as a Foot Health Practitioner, sorting out the muckiest and sweatiest of pedal extremities that rural Wiltshire had to offer. Dear old Betty in the village of Sutton Benger felt sorry for me. She gave me a packet of Rowntree’s Jelly wrapped in kitchen foil and told me to make sure I did something better on 6th November 2017.

So I took Betty’s advice and went to the seaside. I booked myself into a holiday apartment for four nights and here I am in the quaint little fishing town of Balchik on Bulgaria’s Black Sea coast. Hardly anyone in Bulgaria knew that it was to be my sixtieth birthday so I was sure that not a soul in this place 260 kilometres from my home would have any idea and that I would be able to enjoy today, my so-called ‘special’ day, in my own secret way.

This morning I was woken early by the sun shining through the finest East European, Socialist era blinds that money could buy so I got dressed and wandered down to the beach. There was nobody about and none of the shops or cafés were open. Many places had closed down for the winter so the town was pretty quiet anyway, but at this time of the day it was completely deserted. I walked for an hour along the front, enjoying the calmness of the sea and the warmth of the sun’s rays … on my birthday! I had never known the likes before on this day of the year. It was beautiful and it made me think that the Barry Island students from forty years ago would have been able to chuck people into the briny from the beach safely (well, almost safely) if they had lived here and the bad-tempered sea captain could have shouted at me all he liked because I hadn’t a care in the world.

I stopped and had a chat with Kristyan, an old man who collects things from the shore to make into pictures to sell to people who come here from Birmingham and Croydon in the summer. He arranged some of his stones on a bench to show me how they would become a sailing boat and a lighthouse. He said he felt sorry for the people of Birmingham and Croydon because they didn’t have real sailing boats and lighthouses where they lived and he laughed when I suggested that those places could do with a lighthouse to warn people not to go too close. He asked me if I would like to go for a cup of coffee. I said I would and then he told me I couldn’t because there was nowhere open yet. Kristyan became the first person in the world to make me laugh since I had turned sixty. Chuckling away to himself, he went back to his beachcombing and I walked back towards the town, determined to prove him wrong, which I managed to do as I tucked into my full Bulgarian breakfast on the terrace of a harbourside café … an hour and a half later.

It seemed as though anybody who was in Balchik today, for reasons of either business or pleasure, had nothing much to do and welcomed a stranger in town to have a chat with. Whilst the waiter took my order, brought the cutlery, chased away the stray cats and probably cooked my breakfast too, another man who I suspected was the owner of the restaurant sat and talked to me. I got all the usual questions like where was I from, why was I living in Bulgaria, were the police looking for me, more seriously was my wife looking for me and what would I do when the Brexit palaver was all done and dusted? The latter question is always easily answered. I just show interrogators the bit on my Bulgarian I.D. card where it says that my nationality is Irish which makes them smile and say ‘ah, no problem!’ But today there were further questions leading on from this. Todor (by then I had asked him a question too and learned his name) wanted to know if I missed having Guinness to drink and why I wasn’t in the Irish Rover pub just down the other end of the Balchik seafront. My responses were ‘yes’ and ‘because it’s shut for the winter’, though I was pleased that it was shut for the winter because from the outside it looked terrible and it was probably terrible on the inside too. Irish pubs in any country other than Ireland always are. My breakfast arrived and Todor left saying ‘Do skoro’ (see you later) as he walked back into his restaurant. He sounded quite sincere too, probably because of the lack of customers so I said the same back to him and he smiled and waved. For the next twenty minutes I spoke to no one as I concentrated on what I had calculated to be my 21,915th breakfast.

 

The view from the table where I ate my 21,915th breakfast.

The view from the table where I ate my 21,915th breakfast.

 

Balchik is a lovely place, largely because of its lack of a long sandy beach making it less of an attraction for the hordes of cheap beer, crap rap music and sun-seeking holidaymakers from Western Europe that blight the other Black Sea resorts every summer. It has been a popular place for well over a century and during the period between the World Wars, when it was briefly Romanian territory, it was also a favourite destination for Romanian avant-garde painters, lending its name to an informal school of post-impressionist painters, the Balchik School of Painting. Queen Marie of Romania had her country residence here in the 1930s. She was a granddaughter of Queen Victoria of Britain but she really upset the British royal family by turning down a proposal of marriage from her cousin, who eventually became King George V of Britain, and instead marrying King Ferdinand over here. This relatively modest palace, set in lovely botanical gardens on terraces cascading down the cliffs to the sea is only five hundred metres from where I am staying and is a really nice place to visit, even though I’m not a huge fan of regal abodes. This being the back end of the year the plants in the gardens are all dead, just like the members of the Romanian royal family, but luckily the plants are mostly perennials so, according to the lady in the palace café who poured me my birthday lunchtime glass of Kamenitsa (Queen Marie’s favourite), there would be much more sign of life if I were to make a return visit next summer. I told her I would do that and she said ‘Do skoro’, smiling and waving at me as I walked away.

In the afternoon I found the local long sandy beach at another resort called Albena, about fifteen kilometres south of Balchik. On the map it looks like a proper little town but in reality, it is a concrete maze of huge seaside hotels, restaurants, mini-supermarkets, tennis courts, crazy golf courses and kiss-me-quick hat shops surrounded by a big barbed wire fence and with security barriers at the solitary entrance. These barriers were the automatic sort that you’d normally find at a car park where you press a button, take a ticket, drive through and then pay at a machine to get out again hours later. This made me suspect that the place would be busy and I wondered if I would find an available parking space but luckily there were two or three thousand of them. I parked up and went for a walk along the beautiful white sands which stretched as far as my eye could see in both directions. There wasn’t a cloud in the sky and there was no evidence of human life, though I’m sure that in the summer months the place would have been heaving. The only other people I saw during my couple of hours there were a pair of security guards, a man jogging and the lady who served me a coffee in the only café that was open. She came to my table by the window and talked to me for a couple of minutes but then disappeared back behind the counter, explaining apologetically that she was a bit busy. She didn’t even have time to say ‘Do skoro’. I had come here for seclusion on the day of my sixtieth birthday but I had never expected seclusion on such a grand scale. It was perfect! As I retraced my footprints along the beach to where I had left my car, I found a note nailed to an abandoned deckchair. It was from Robinson Crusoe. It said, ‘Gone home. Too quiet. Sod this for a lark!’

So I went home too, to my dear little Balchik. It was dark by the time I rolled into town so I went straight to Todor’s harbourside restaurant. In one corner of the room there was a party of about forty Bulgarian people who appeared to be celebrating a birthday. Surely not mine! I sat a few metres away from them just to be on the safe side. Despite the abundance of other customers, Todor still came over to chat to me while the waiter took my order. As the waiter walked away, Todor went after him and whispered something in his ear. I had ordered an ordinary beer to have with my meal but my new friend the restaurateur appeared from behind the bar with a bottle of Guinness which he poured lovingly into a glass and placed it in front of me on my table. I laughed, thanked him and asked him where he had got it. ‘Dublin’ he replied, which I think must be Bulgarian for ‘the big new Lidl out on the ring road’.

As I savoured my glass of stout the Bulgarian party people became more boisterous when a troupe of three local musicians arrived to play traditional Bulgarian music on their traditional Bulgarian musical instruments. They stood up, clapped, sang and shouted as the music got louder and faster. It seemed to me that the local people had known that today was my birthday and they were out to have a good time on account of it. But how did they know? Thinking back, I lay the blame on the old lady in the corner shop who asked me for I.D. when I bought a bottle of wine there on my first night in the town. Next year I’ll buy her a bottle too.

Romania

I went to Romania today. I popped over the border just for the day, like you do. Well I’ve been having a wee break in a Black Sea seaside town for a few days and the E87 Pan-European trunk road passes by where I’ve been staying, going all the way up the coast to the top of Bulgaria and beyond to the city of Constanța. A journey of just over an hour and a half, plus stops for cups of coffee, taking photographs, checking forty-three times that I had all the necessary travel documentation in my trusty faux PVC travel document wallet and, eventually, the frontier post bureaucratic red tape.

It's a strange thing really. Before emigrating eighteen months ago, I was obsessed with foreign travel and always endeavoured to visit two or three new countries each year. Coming to live permanently in Bulgaria was the cherry on my wander-lusting cake but since I arrived here I haven’t really been anywhere I hadn’t been before, apart from exploring my lovely new country. In that time my only international trips have been to Ireland, the Netherlands, Italy and England, none of which could really be classed as uncharted territory. I have, of course, peered over borders into neighbouring Macedonia and Serbia but I was too shy to go in. I needed an excuse. Would it be bold of me to ask them if I could borrow a cup of sugar?

The last time I took a trip to a country I had never previously set foot in was on my first tentative toe-dipping foray into Bulgaria in April 2015 and I ended up moving here lock, stock and tea chest. Consequently, I had to be careful wandering northwards up the coast today, ensuring that I avoided glitzy estate agents’ offices and signs offering sunshine and cheap beer. I’ve been through all that before and I simply haven’t the energy to cope with another international house move. However, the intrepid traveller-type excitement had returned to my veins and this morning I grinned as I sped off brandishing my passport, even though I didn’t really need it as I am permitted to travel freely through the European Union member states using the identity card issued to me by the Government of the Republic of Bulgaria. I took it because I have felt more confident crossing borders with a passport since that unfortunate incident at Pisa airport where, instead of presenting my I.D. card, I handed the immigration officer my Tesco Club card. It was a bit embarrassing but, looking on the bright side, it earned me a 20p off voucher for my next visit to Italy.

Judging by the number of official military looking buildings that marked my crossing point, the place had seen quite a lot of activity down the years, especially during the Socialist era, I imagined. But this morning entering Romania from the south was pretty straightforward as only one building was in use and there was no sign of a Kalashnikov rifle, a ferocious German Shepherd dog or even a furry hat with a big red star stitched to the front of it. In the solitary booth Bulgarian and Romanian border officials sat side-by-side at adjacent windows. I stopped my car, handed my documents to Officer Bulgaria, drove forwards one metre to have them returned by Officer Romania and then drove another three or four metres to the window where I bought my vignette, (which is not a salad dressing but a permit to allow foreign motorists to drive on toll roads in Romania). The vignette lady looked far too old to be selling vignettes and I wondered if, as a girl on the first day in her job, she had issued vignettes to stick on mules and goats as their owners passed through, and later in life on the odd tank or two. Although obviously very experienced, she expressed her confusion when it came to light that I was born in England, had an Irish passport and a car with Bulgarian registration plates. I was itching to tell her about my Korean fridge and the packet of Belgian waffles in its freezer compartment but thought better of it, just in case she did have a Kalashnikov tucked away in her handbag. Smiling, she asked me a number of questions about where I lived, if I was enjoying my life on Europe’s eastern flank and how I was going to spend my day in her country. Finally, she asked me if I knew any words of Romanian. I confessed that I didn’t so she taught me how to say ‘hello’, ‘thank you’ and ‘can I borrow a cup of sugar?’ I thanked her in her own tongue but said goodbye in Bulgarian because she hadn’t taught me that but I wanted to show that I was willing and able to converse in more than just English.

The only aspect of the frontier post experience that I wasn’t happy with was that I didn’t get a stamp on a page in my passport. Even though I was travelling between two E.U. nations, I had convinced myself that as there was a proper control point and a barrier there might also be a bit of over-zealous officialdom and rubber stamp wielding. But that was not the case and my beautiful passport that I have had since May 2016 remains pure and virginal. This is particularly disappointing when I consider that the weight of the stamps and visas in my old passport made it so heavy that I was required to pay an excess baggage fee on it before boarding aeroplanes.

Within five kilometres of crossing the frontier, the lovely red cliffs and sandy beaches of Bulgaria’s bit of the Black Sea coast give way to heavy industry as the colossal cranes of the ship building yards around the town of Mangalia dominate the horizon to create a scene which, by comparison, makes Scunthorpe look like Disneyland. Along the main road I saw very few vehicles and in the seaside villages that I passed through there was little sign of life; just the occasional stray dog and a deckchair attendant who didn’t know that the summer was over. The already cloudy sky darkened and light rain began to fall, which did little to brighten up such a dreary place. My meeting with the vignette lady had been, by far, the cheeriest part of the journey and as the windscreen wipers on my car smeared away the dusty, drizzly deposits in a not very helpful way I began to wish that I had brought her with me. At least she could have taught me the Romania words for ‘chin up chuck!’ Contemplating breakfast, I stopped in Mangalia and had a quick look in my guide book to see what I could expect to find there to entertain me. It said that half a day was probably enough to see everything that the town had to offer but I think that was based on the assumption that the vignette lady would be sitting in her Mangalia home waiting for me with the kettle on and a packet of custard creams at the ready. But I knew she wasn’t, so I drove on.

The landscape improved marginally just north of the town as the road passed stretches of almost open countryside, skirted large sea inlets, crossed a shipping channel by means of a massive Socialist era concrete bridge and had laybys populated by pretty ladies who I had never seen before but who were waving at me as if we were old mates. Even though it was only mid-morning, I suspected that these ladies might be what are known as ladies of the night. They certainly seemed keen. I didn’t stop. It was still raining.

With a population of a quarter of a million and boasting that it is the biggest port on the whole of the Black Sea, I was prepared for Constanța not being a quaint fishing village. I wasn’t even all that surprised to see kilometre after kilometre of gloomy old concrete apartment blocks as I entered the city. I can’t remember seeing a picturesque industrial centre anywhere in the world so, undeterred, I drove on aiming for the ‘old town’ district which I had read was the oldest continually inhabited part of Romania.

I parked my car by the marina (that’s a place where people leave their yachts, not a 1970s model of a Morris motor vehicle) and walked a few hundred metres through strangely deserted streets to the main square, which was also strangely void of anything that might be described as a crowd. A couple of old mosques, a big Roman Catholic church and the National History Museum along with dozens of buildings from the early twentieth century and more recent reminders of a troubled past were interesting to look at though all in great need of a lick of paint and, somewhat typical of my end of Europe, there were a number of structures that looked like they might have been very governmental and imposing thirty or so years ago but were now little more than homes for pigeons and some of the country’s most extensive collections of empty plastic beer bottles.

Already feeling a bit sad that this city which had obviously in the past been a majestic coastal playground should now appear in such a state of neglect I chanced upon a magnificent but derelict white building right on the sea front to deepen my sadness. In an Art Nouveau style it was originally commissioned by King Carol I and built around the year 1900, opening to the public as a casino in 1910, apparently. Until it was closed to the public in 1990 it was considered to be the most magnificent building in the country; Romania’s pearl on the shore of the Black Sea and a place where wealthy travellers and the elite flocked from all over Europe to play and dance the night away. With a feeling of awe, I had an urge to recreate those decadent days of champagne and swinging jazz so in my head I switched on the music of greats like Teodora Enache and Johnny Răducanu and, in the absence of bubbly, I went in search of beer. Sad old building or no sad old building, I was going to go for a beer anyway.

 

Cazinoul din Constanța, Romania's former pearl of the Black Sea.

Cazinoul din Constanța, Romania's former pearl of the Black Sea.

 

I was surprised and a little disappointed that so many things that I had expected to find in Constanța were missing. There was no Romanian beer in the bars and cafés. I saw adverts for unpronounceable brands of their beer in convenience shop windows but I didn’t feel thirsty enough to be drawn by the offer of three litres for five Leu (about a Euro). I wanted to sit by the quayside and enjoy something a bit less vast but they only had Tuborg and Heineken, so I settled for a big bottle of local lemon-flavoured non-alcoholic stuff. Similarly, there was no Romanian food to be had. There was nothing traditional, nothing Bulgarian or East European of any persuasion, and not even any American junk food, which seemed very strange. The only sustenance I could find was Italian. There were literally dozens of Italian restaurants all over the place so I thought ‘when in Rome’ and had a tasty big plate of seafood pasta, which was very nice but not what I had expected when I left my lodgings this morning.

At the other end of the old town bit of town I found a Roman ruin. Actually, someone else had found it long before me so when I say ‘found’ I mean I saw it without previously having known it was there. It was impressive in a Roman ruin way i.e. quite big with sufficient columns and carvings to keep me interested for twenty minutes but by then I’d had enough and I didn’t really care which emperor had built it as once you’ve read a dodgy translation about one emperor you’ve read them all and I don’t much go for empires anyway. But it did make me wonder if all the Italian restaurants had been established there during the Roman occupation and if subsequent Danish and Dutch military conquests had been responsible for the unusual range of beer that was on offer in Constanța’s watering holes.

I tried to walk along the sea front and I tried to be enthusiastic about the town and its history but the cold wind, the grey skies and the lack of a shop where I could buy a fridge magnet or a ‘Greetings from Constanța’ fish slice made me long to be back in my lovely Bulgaria, so towards the back end of the afternoon I said ‘la revedere’ (a nice lady in a café had extended my vocabulary to include ‘goodbye’), hopped into my car and set off for home.

The return journey was along the same roads that I had driven this morning, but obviously in the opposite direction. If I had continued northwards on the E87 I would have ended up in Galaţi, where the borders of Romania, Moldova and Ukraine meet. I thought they might sell fridge magnets there. On all the previous occasions when I had not got a stamp in my passport I consoled myself with a new fridge magnet as a record of my worldly wanderings. But today I had achieved neither. I mulled over the draw of Moldova but decided against it because it would have added another five hundred kilometres and two more elderly vignette ladies to the journey, and it was already starting to get dark. Instead I called into a corner shop and bought a big bottle of local beer for my neglected fridge. It was called Ciuc (pronounced ‘chook’, not ‘sick’). Later in the evening, when my day’s driving was complete, I drank my Ciuc. It was pleasant enough but nothing special. A bit like Tuborg or Heineken I suppose.

As I headed southwards, the sky again darkened and the rain set in so I was unable to admire the shipyard cranes and factory chimneys that had made this morning’s journey such a spectacle. The layby ladies of the night don’t work nights so they’d packed up and gone home, and although the Christmas lights had been put up in Mangalia, the local council hadn’t yet got around to hiring a former member of the cast of Emmerdale to come and switch them on.

All in all, a dull journey so I was glad to see the dim lights of the border crossing post and the even more dimly lit board bearing the words ‘Добре дошли в България’ (welcome to Bulgaria). The documentation-checking palaver was completed swiftly and soon I was clear of the formalities (or so I thought) and gathering speed in my car. Then, as I hurtled past it, I spotted another kiosk with a light on inside and a border guard sitting at the window. Painted on the road before it, in bold red and white, was a stop sign. This came as a total surprise as there had been no second checkpoint when leaving the country only eight hours earlier. Perhaps the Bulgarian authorities monitored incoming traffic more stringently than their northerly neighbours. Fearful of looking like a desperate refugee, I slammed on the brakes and looked out of my back window to see if anybody was shooting at me, but they weren’t. Suddenly relieved that I had not caused an international incident, my racing heart slowed to an almost normal rate for a split second, but only until the car’s passenger door opened and, as quickly as it had stopped, the racing recommenced as a stranger emerged from the murky darkness to ask me where I was going. ‘Prison’ was my first thought until it turned out that the stranger was a bloke called Oliver from Peru who had spent the last ten months backpacking his way around almost every country in Eastern Europe. Now he was heading down the Black Sea coast towards Turkey for some winter warmth. He thanked me profusely for giving him a lift for the part of his journey that coincided with mine as at that time on a cold and wet November evening he had decided it unlikely that anyone would pick him up. I confessed that I hadn’t really stopped for him and explained why, adding that I was happy to take him the next sixty kilometres but not as happy as I was to be still alive. I love it when I make foreign people laugh.

Although south east Romania isn’t particularly nice, I’m glad I went there today. It was an interesting experience and I like to think that on my travels I don’t just go to the fabulously glamourous spots. Every destination enriches a wanderer’s catalogue of tales. The big chunks of my life that I spent in Barking and Swindon surely prove this. I think for a lot of people a day in Constanța might put them off Romania forever, but I know there are many beautiful places and friendly faces there, so I can’t wait to go back. Even if only to meet more smiling elderly vignette ladies. 

Winter Draws On

I was told that the clocks were going to change at two o’clock this morning. I waited up and watched them intently but nothing happened. Not a sausage. My kitchen clock did move on by a minute but it does that at two o’clock every morning. I have been studying this for some time and I have recorded the results in an exercise book, which I will publish in a future instalment of my blog if anybody’s interested. I found this morning’s non-event to be the biggest anti-climax since I turned up at the starting line of the 2002 Whitbread Round the World Race without realising that I’d need a yacht. A minor detail that was overlooked today was the fact that clocks had to have knobs and buttons physically twiddled and pressed and this change didn’t just happen automatically, except on Orwellian-type gadgets like mobile phones, laptops and digital pop-up toasters. The good news that emerged from this strange phenomenon was that we all got an ‘extra hour’. I spent my extra hour manually adjusting all my clocks.

The point of this, apparently, is to provide working people with an extra hour of daylight at the beginning of each day. Well that’s all well and good for those people who lead normal lives and leave their houses early in the morning, but for me it’s just a cause for concern. I’ve just bought some new curtains and I’m worried that an extra hour of daylight will make them fade.

There may well be an extra hour of daylight in the mornings, at least for three weeks, but it also means that we have an extra hour of darkness in the evenings. When I did used to lead a normal life, this put me in the depressing situation of having to leave my house for work before it had got light and return home after darkness had fallen; all in a country where even the light bits of the days tended to be dark.

Now that I am living in the sunny Republic of Bulgaria, I don’t get depressed about this clock change nonsense anymore because my life here is such that I don’t need to go to work, so I never get up in the dark (except to go for a wee and then return swiftly to bed) and the winters here are quite exciting. When it’s not dark it’s usually sunny, sometimes it’s sunny and there’s half a metre of snow on the ground, sometimes the weather is grey and wet but never for very long and always at the end of all the Arcticness there is a long hot summer to look forward to. For the first time in my life I really don’t mind the end of the daylight-saving thing. I think we should do the timepiece adjustment every Sunday for twenty-four weeks during the darker months, then over the course of time there’d be no need to change the clocks at all and we’d have regular extra hours to do special things in.

Three days ago, we had Saint Dimitar’s Day, which apparently heralds the beginning of winter. The word on the mythological street is that Saint Dimitar, "master of frost and snow", rides a red horse and the year's first snowflakes fall from his white beard. I have yet to see a red horse or a snowflake here in Malki Chiflik, but I find the day a useful reminder that the time when we have to change our clocks is almost upon us, just in case 99% of the people who have nothing better to say on Facebook forget to remind me.

Hallowe’en isn’t part of the Christian Orthodox calendar so we don’t have it here in the Republic of Bulgaria. Or at least we didn’t until the fall of Communism in 1989 and the subsequent wave of western consumerism that came along to erode our country’s beautiful old culture. There’s not much sign of it really. Just a few pathetic plastic pumpkins with smiley faces and blood stained severed limbs on hooks at the ends of supermarket aisles near the fruit and veg and the fresh meat counters, which causes quite a bit of confusion amongst shoppers. I heard Mrs Ivanova the other day asking a young lady assistant what veg goes best with a zombie’s foetid hand. Parsnips, apparently!

The kids in my village don’t bother with this at all, probably on account of so many of them being of the Muslim faith. I’m a little disappointed about this lack of enthusiasm for the observance of All Hallows’ Evening. When I lived in England I used to buy a big bag of those Miniature Heroes chocolatey things to hand out to trick or treat callers and the bag was always far too big to ever be exhausted by their meagre demands, which meant that I didn’t need to cook anything for my tea on Hallowe’en e’en. Since my move to Eastern Europe I have more time on my hands so I thought I’d put a bit more effort into joining in the festivities. Last week I even went to the lengths of buying a chainsaw to entertain, in a horror sort of way, the miniature heroes who might knock on my door in hope of a treat, convinced that a mad foreigner bearing a lethal power tool would be the high point of their evening. I can’t understand why no one turned up. The chainsaw serves a dual purpose as I also use it for cutting up the piles of dead wood that have accumulated in my barn down the years which I can now use as winter fuel. I only wish I had invested in such a powerful device back in the days when I used to earn a crust from hacking away at grotesquely thick fungal toenails. In the world of the Foot Health Practitioner, every day is Hallowe’en.

Like it or not, Saint Dimitar has been and gone and the evenings are lengthening rapidly. This, however, gives me more time to make plans for winter, the most crucial part being the stocking up of the cupboards. Mistakes have been made in the past. Last year I stocked myself up and then ate all the stock before winter had properly kicked off, so I need to remember to keep on stocking. I’ve learned that filling the larder with stock entails much more than buying a big box of Oxo cubes and that, due to the fact that they are not food items, toilet rolls and personal grooming products can easily be missed off the shopping list. I hate to think that when mountain rescue people come to dig me out of my snow-stricken home, my hair might be flopping about in my eyes or I haven’t been able to floss.

Last winter was a bit of a life changing experience for me. I am told that it was the hardest winter in Bulgaria since 1947 so I picked a fine time to take the icy plunge. Call me a fool for making assumptions but I’ve convinced myself that this winter won’t be as bad and, as it is my second winter, I will be better prepared. I’ve done some serious insulating and draft-proofing work around the place, some new doors are coming next week to make the downstairs part of the house a bit less open-plan, I’ve invested in a bigger and more efficient petchka (wood burning stove) to supplement the smart and tarty electrical heating system that costs me so much money, I’ve built up extra layers of body fat during the summer which I can use to keep me warm and possibly even rend down to spread on toast during the bitterest depths of the season and I have acquired two cats which I can send out hunting for fresh meat but more likely use as natural hot water bottles when I put my feet up with a book of an evening and they sit on my knee and snore and fart.

During an almighty blizzard it takes more than food and drink to ensure survival. The mind needs to be stimulated too. Last winter my mind didn’t stop churning over the numerous ways in which I might die in the big freeze. Would the ton of snow on the roof make it cave in and crush me to death, would I be eaten alive by yetis or rats, would I drown in my vast store of rakia or would my bum stick to the frozen toilet seat? The possibilities were endless so my brain was kept permanently active to the point that I didn’t even have time to do the crossword in the Veliko Tarnovo Advertiser, not even when my bum was frozen to the toilet seat. This year I am much more relaxed about my relaxation time as I will be trying to make a dent in the shelves full of music CDs and unread books that I brought here with me from Britain. I write a lot more of this blog nonsense when it’s too cold to go outside, I have a small but perfectly formed musical instrument tucked away that I’m not going to tell anybody about until I can get a tune out of it, I’m going to have a crack at some painting (possibly a couple of works of art but at the bare minimum the downstairs toilet) and there’s the belly dancing lessons with my Turkish neighbours, though I’m surprised no one has taught them how to do this before now.

 

Keeping myself amused during the long dark nights of a Bulgarian winter.

Keeping myself amused during the long dark nights of

a Bulgarian winter.

 

I’m even prepared for the winter battle against wildlife. The insect aspect of the struggle has mostly died down now and, although the rodent battle rages on, I feel I constantly have the upper hand. However, I have a new problem in that a woodpecker has discovered that the eaves above my back door are particularly tasty and he pecks away like a woodpecker possessed if I don’t go out there regularly and threaten to make cider out of him. I know he’s a him because he’s so brightly coloured. Lady woodpeckers tend to be a bit drab, which makes me think they might have migrated here from Berkshire. My home-destroying woodpecker is such a gorgeous creature that I’m tempted to invite him inside the house and give him some proper food, like millet and cuttlefish or possibly even throw a wine and cheese and oak party. I have it from a reliable source that the woodpecker is not really the problem. The problem is that the wood he pecks at is probably a little bit rotten (although it looks quite sound to me) and my hard-nosed friend is just pointing out that I need to do something about it at the same time as filling his brightly coloured fat belly with the family of grubs that dwell within my timbers. This is another aspect of living with nature in a foreign land that I hadn’t envisaged and I can’t help but wonder what is next. I haven’t yet been attacked in any way by a fish.

The big improvement in my situation since last winter is that I now know more of the people in my village, so should climatic extremes put my life in danger, or should I run out of things to wipe my bottom with, I know they will always be there to help. My dear friend Abdullah who lives over the road from me always has half a cigarette behind his ear and I’m sure that if all else failed he would gladly light it to keep us warm. 

Sofia Airport

Down the years I had already done a fair few of these ‘group activity’ trips with the adventure holiday company Exodus Travels, taking me to far flung corners of the world including such mesmerising destinations as Peru, Madagascar and Iran. So I had known from the moment that I booked it that this trip would be a bit different as the far-flung corner of the moment was going to be Bulgaria, the country in which I just happened to be living.

It had been a long time since I had last been excited about going away on holiday in my ‘home’ country. A month in mesmerising Ramsgate with my parents, younger sister and dog in 1971 was probably the previous such occasion. It had been a great adventure though, travelling down from Yorkshire to London and beyond. I had wondered if, because of their proximity to France, the people of East Kent would speak a strange language and have strange customs. My moments of wonder manifested themselves as we met people who spoke like the cast from the classic television drama On the Buses (EastEnders hadn’t been invented back then) and supported Arsenal. I had never known the like so this, my first taste of culture shock, left me dumbstruck. Later in life I looked back and recognised that it had prepared me well for other similar adventures in the likes of Peru, Madagascar and Iran.

Although I was very excited about this latest trip, its proximity to my home generated strange emotions in my constantly swirling mind. It was a bit like living in Leeds and going on an international overland trekking adventure in Scarborough. I was leaving the comfort of my house to explore a wild and mysterious region where few people ever dared to venture but I was doing a large chunk of the journey in my own car. I had even considered going there on the bus.

The plan was to commence a walking holiday in Bulgaria’s remote and beautiful Rodopi Mountains by meeting my new travelling companions and the Exodus local guide in the arrivals hall at Sofia Airport’s Terminal Two; a place I had been many times before to meet family and friends coming out from Western Europe to visit me, or to wave them off as they flew home again and I had even flown in and out of the place myself on several occasions. I drove there and deposited my car at a nearby ‘secure’ off-site airport car park. I can never understand why they are advertised as being secure. It’s as if some people might prefer an insecure car park in which to leave their vehicle for a week or two. Not that it needed to be all that secure anyway, as I don’t recall ever hearing of a theft of a fifteen-year-old Daihatsu Sirion and if mine was to go adrift in my absence then surely it would be a first, I would have made history and I would be famous.

Such is my fear of being late for the start of a trip (or anything else that I’m ever invited to attend) and my nervousness about how long the three-hour journey through the dramatic Balkan Range of mountains from my dwelling place to Sofia might take, I set off far too early and arrived ridiculously far too early. I’m pretty sure that I had sat myself down in the airport café with a strong local coffee and hot banitsa long before the wheels of Bulgaria Air flight FB852 carrying my soon-to-be new friends had even parted with the English runway. ‘Better far too early than never’ has always been my philosophy, though from this it’s clear to see why I never got a job as an airline pilot. Had I been the third Wright Brother, the flying machine would have been up and running before anyone had even had time to invent wheels to put on it.

As far as I was aware, I was the only member of our holiday group who wasn’t flying in to Sofia from London so I was already the strange one before I even met the rest of them, but I took comfort from the knowledge that I was sitting there alone for hours because everyone else was on the flight and not just because I was a bit strange. The Bulgarian word for strange is ‘Странно’ (pronounced ‘strannoh’) and I’m pleased to say that I’ve never heard anybody use it whilst talking to or about me. Though I suspect it often comes up in the minutes of the meetings of the Secret We Hate Terry Club, held in church halls on the evening of the third Tuesday of every month.

So I sat alone for a couple of hours in the airport terminal building with my camera hung round my neck and my travel bag by my side. I even had my passport in my trusty and well-worn document wallet clutched in my hand. I must have looked every bit the seasoned jet-setter but one thing was missing, that being an airline ticket. Oh I felt so cheap as I looked around at the other ‘real’ travellers and wondered if the words ‘poser, fraud and cheapskate’ might have been going through their minds as they looked back at me.

On the plus side of being in an airport but not actually flying anywhere, I didn’t suffer the inconvenience of having to empty my pockets, take off my boots and some of my clothes, be frisked by a man wearing latex gloves or dispose of my fluids, as I had often had to do at this stage of previous adventures.

Being eternally imaginative, I found a number of things to do to pass the time.

I walked from one end of the arrivals hall to the other end of the departures hall and back again six or eight times. This was my training for the seven consecutive days of gruelling mountain trekking that lay ahead of me. You can’t say I don’t prepare for these trips.

I chatted to a Bulgarian taxi driver who was wearing a full Manchester City replica kit. The taxi man’s contribution to the conversation was partly based on Rahim Sterling’s fitness level but mostly on whether or not I needed a ride into the city centre and the ‘special price’ he was offering me. I told him tales of the great names that had lined up for Leeds United in my time as a football fan and that I wanted to go to the village of Yagodina in the Rodopi Mountains with a crowd of people I had never met before. He was utterly delighted to have gained such knowledge of legends such as Billy Bremner, Johnny Giles and Pontus Jansson, and pleased with the new English phrase ‘I don’t take Millwall fans’ that I had taught him, but disappointed that his Opel Astra wouldn’t be big enough to accommodate an Exodus Travels party of walkers. However, he said he would have been able to provide a crowd of people I had never met before, offering me this at a special price.

 

The crowd of people I had never met before.

The crowd of people I had never met before.

 

I went to the toilet. Then a bit later I went to the toilet again even though I didn’t need to but I remembered the words I used to say to my kids when they were little about preparing for a long bus ride, and I wanted to neither appear hypocritical in my own mind nor get caught short on the motorway. On my second visit to the Terminal Two loo the place was full of armed officers of the Border Police. Terrified of the consequences of splashing their shiny black stormtrooper boots I just stood there motionless and pretended until they’d all gone off for a nice cuppa or to shoot a terrorist. By the time they had disappeared I really did need to use the toilet.

It was a little disappointing that our escapade should be kicking off from Terminal Two rather than the more ‘traditional’ Terminal One building which was built in the 1930s and upgraded a bit in the 1960s in a combination of Communist concrete and art sort of style. To me it is more representative of the country with its great marble clad walls and huge tiled mosaic maps of Bulgaria and Europe bearing city names still as they were during the Socialist era, its slightly shabby back room bits and its recent attempts at modernisation. It is the only airport building I have ever seen in the world to have a dedicated post office within it (I go there every Tuesday to collect my pension) and it is also the only one in which I have seen stray dogs asleep in the arrivals hall. But at least it has character, unlike Terminal Two which could be any medium sized international airport in Europe. But for the absence of a branch of Gregg’s it would be easy to fool yourself into thinking you had just landed in Bristol. Not many flights go to the original terminal these days and I suspect that eventually it will close, which I think would be a great shame.

As the time of the group rendezvous approached I found myself staring at other people’s luggage tags to see if any of them belonged to fellow Exodus travellers who had arrived early like me. None fitted the criteria but every luggage tag tells a story and every story, I’m sure, must contain the thoughts, ‘Is that adequate and will I ever see my bag again?’ as the pre-flight labelling procedure got underway. This was another thing that I had no need to worry about as my bag didn’t have to be checked in or picked up from a baggage carousel an anxious half hour after the belt had started to move.

The only time I have ever in all my life seen my bag emerge first in the baggage collection area was when I went on a short, self-organised trip to Marrakech. I packed all my stuff in an Exodus kitbag that I had acquired on a previous Exodus trip and as it had the company logo all over it in big bold lettering it was easy to spot. As I picked it up and started to walk away with it in my hand and a delighted grin on my face I was apprehended by a lady who accused me of stealing her bag. How was I to know that a real Exodus group had flown out from Gatwick for a real holiday on the same plane that I had been on? Being labelled a thief in any foreign airport is something that is best avoided so I quickly let go and she wandered off with it, grumbling as she went. The appearance of several more identical bags convinced me that I had made a terrible mistake and eventually my own bag appeared from the bowels of the terminal building long after everyone had gone home, just as I should have expected it to do.

Meanwhile, back in Sofia on this trip, my wait at last came to an end as a very nice holiday guide lady holding an Exodus Travels clipboard appeared and a crowd of people wearing walking boots and bearing apprehensive smiles gathered around her. We all introduced ourselves, knowing full well that we would have forgotten all those new names within ten minutes, and then we were on a minibus heading for the mountains, the adventure of a lifetime and a week of aching joints and various other sore bits.

I will tell you more about the trip in the not too distant future but currently I have a journalistic embargo hovering over me while the people at Hello magazine decide what they are going to do with my story and / or me. So don’t go away because I’ll be back with tales of remote mountain folklore, superstition, incredible scenery, friendly local people, fine traditional cuisine, the aforementioned sore bits and cross-dressing.

Stress Relief

I haven’t had a proper holiday for absolutely ages. Admittedly I’ve recently had very nice trips to England, Ireland, the Netherlands and Italy to do lovely family and friends things but I haven’t been away on a proper big adventure in a place I’ve never seen before since the spring of 2015 when I first set foot in Bulgaria. I suppose it’s for the best that I no longer go on great intrepid journeys as the last one turned out to be a life changing moment, culminating in a house move over a distance of 3,000 kilometres and having to part with my much-loved mobile chiropody business, and I don’t fancy going through that rigmarole again. I’m quite happy here thank you very much.

On the other hand, I haven’t done any work for a year and a half and having a holiday has become less of a necessity now that I no longer have a diary filled with appointments from before dawn each day until after dusk. Also my mobile phone no longer buzzes every fifteen minutes, day and night, seven days a week. Back in the day I felt a bit like Batman at times, springing into action the second a problem arose. All that was missing was a big light in the shape of a fungal toenail shining in the night sky to alert me. It was hard work and in the final two years I was exhausted but nevertheless, I still miss all my lovely customers (from the ankle up). Just thinking about how my life used to be makes me tired now. This is probably the most draining paragraph I have ever written so before I type more I am going for a brisk lie down, because these days I can.

Not going to work isn’t as easy as it sounds, especially after moving to another country where the culture, climate and language are all so totally different to what I am accustomed to. My new diary in my new environment is still pretty full, though I never have to set the alarm clock (I’ve forgotten how to) and if I can’t be bothered doing the things I have scheduled for any particular day I just leave them until another day without any fear of an elderly lady client turning up on my doorstep brandishing a rolling pin or some old bloke threatening to set his dentures on me.

Acclimatising is such a time-consuming activity, I have discovered, and there are many aspects of it to consider. Fitting in to new surroundings means meeting new people and having conversations with them, which go much more smoothly over a meal of Bulgarian ingredients and proportions and a glass or two of Bolyarka (Bulgarian beer), Mavrud (Bulgarian red wine), rakia (Bulgarian fruit brandy), mastika (Bulgarian ouzo), menta (Bulgarian crème de menthe), etc. It’s impossible to try all these new things to eat and drink in one session so forming new friendships requires several meetings (and a couple of packets of Anadin for the recovery process) and where the friendships are with Bulgarian people then additional time has to be allowed to take into account language differences and their expert knowledge of the local food and drink which always unearths another food or drink item that I have never tried before.  Sometimes I put so much effort into making new friends that I can’t remember what I have had to eat or drink or even who my new friends are when I wake up the next day, so the whole exercise has to be repeated. What a nuisance!

I spend a lot of time doing things that I could never find the time to do when I was a self-employed foot hacker in England. Things like reading books, attempting to write a book, sleeping, taking exercise, wandering aimlessly about the place where I live, taking photographs, cutting my own toenails instead of other people’s and buying, cooking and eating the right kind of food. A trip to the supermarket takes up a huge amount of my time as each shopping expedition turns into a lesson in language, culture, cuisine and geography. Hours and hours of looking up Bulgarian words in Google Translate have worn a hole in the screen on my mobile phone as I go that extra step to ensure that I am not putting shoe polish on my pasta, washing up liquid on my muesli or drinking disinfectant instead of rakia, though on a couple of occasions I’ve still not been convinced about the latter. Additionally there are so many different types of fruits and vegetables, cuts of meat, dairy products, pastry products, preserved products and so on, that each shopping aisle demands a big chunk of quality time to itself. The geography bit of all this is just me doing my bit to support a weak local economy. I won’t buy anything that isn’t produced in this country so I read every label. A few months ago I failed slightly as I could only find Greek olive oil on the shelf in the shop. I told a Bulgarian friend who asked me why I would buy foreign olive oil when the finest sunflower oil in the world is produced right here on my doorstep. Well not quite on my doorstep but in the fields around me. If it was really on my doorstep I wouldn’t be able to get out to buy oil at all. I’m pleased to say that as my head slowly fills with the words of my newfound second language, the time spent on my weekly shop is getting progressively shorter. However, I must admit I would still be a very poor contestant if ever I was invited to appear on the Supermarket Sweep telly programme here.

 

On my doorstep.

On my doorstep.

 

I also spend a lot of time trying to not do things. I try not to think about the political situation that I left behind in England when I moved here on the day after the announcement of the Brexit result and the shambles that has evolved since. I have no need to concern myself as I don’t live there anymore and I have only an Irish passport and a Bulgarian identity card to show where I come from, so really it’s not even any of my business. I try to get my head round the things that I see every day here being normal rather than novel in comparison to my past experiences. Forgetting the rampant consumerism, the inflated prices, the constant need to dash about, the air pollution, the deteriorating health service, the choked-up road system and the awful weather, which collectively almost suffocated me before I emigrated, takes up a few minutes of each month too.

Some activities that I hadn’t expected also help me fill my days. Things like my on-going household rodent extermination programme, yoga classes, yoghurt classes (you wouldn’t believe how many different types of natural yoghurt we have here), staring open-mouthed at the beautiful view from the back door of my house, taking cats to the vet (they are part of the rodent extermination programme but they require occasional servicing), studying a profusion of wild birds (which I can do without having to get up from my settee), collecting my mail from the mayor’s office in the village, tending to my own personal bountiful crop of sunflowers whilst trying not to look like Vincent van Gogh, gathering fruit and berries, removing venomous insects from my epidermis and a million and one different things that you can do with the big succulent watermelons that are found here in mighty abundance.

My list adds up to me feeling like I need to get away from all of this for a while.  The intensity of the relaxation is proving to be quite stressful. I need excitement and adventure. I need culture shock and a totally different environment to the humdrum (albeit a blissful humdrum) of my everyday life. So I’m going to … the other side of Bulgaria.

I’ve booked up to go on a walking holiday in the beautiful Rhodope Mountains and it’s organised by my old friends at Exodus Travels. They form a wonderful travel company with whom I have done seven previous trips so I know what I am letting myself in for. They operate a policy of ‘responsible tourism’ which means that absolutely everything on the trip will be locally sourced, so I can expect to be confronted by traditional Bulgarian food, drink, music, history, architecture, wildlife, the country’s gorgeous scenery and succulent watermelons. It’s as if the last fifteen months have been a dummy run for my forthcoming seven-day holiday.

I have already visited another bit of the Rhodopes so I know how beautiful it is up there in the accessible-to-novices region, but this trip takes us to some very remote areas which are difficult to see properly without a local guide. Very close to the border with Greece, it’s an area of great mystery and superstition inhabited by eerie monsters from a rich folklore, wolves, bears and a few humans. I’m really looking forward to it but I’m slightly concerned that the guide might think I’m a bit of a clever clogs because I know so much about the country already. Perhaps I could be his or her assistant and have some of his or her wages and/or rakia for being so knowledgeable and enthusiastic.

This thought reminds me of how I love going into the shops and restaurants in the touristy bit of Veliko Tarnovo where I live and speaking to the staff with my limited grasp of the Bulgarian tongue. They think I’m a real tourist and they’re really impressed by the number of words I’ve picked up in just a few days. I never let on that I live just up the road and I have been having lessons for over a year and in truth I’m rubbish at it. It has come to my attention that there are two sorts of Bulgarian people … those who think I’m a smartarse and those who think I’m a moron.

What I’m really looking forward to is dinner on the first night in the mountains when group members are being very polite and not saying words like ‘poo’ and ‘fart’ because they haven’t got to know each other properly yet. At this stage of one of these expeditions a question that always comes up in conversation is ‘And how did you travel here?’ The answer is often something akin to ‘Oh I flew in from Auckland via Seattle’, but I will be able to say that I came on the bus. And at the end of the trip I’m going to invite them all back to my house for a coffee.

I could tell you a lot more about what I have to look forward to but I’m not going to as it will form the basis for many more future blog pieces, provided that I can find enough spare time for writing when I return to the blissful humdrum.

Once Bitten

If the term ‘once bitten, twice shy’ was anything to go by then I would be Eastern Europe’s biggest introvert. Here at the height of my second Bulgarian summer I feel I have become the main course for the country’s entire insect population. Each morning as I rise from my protective lead-lined coffin (the only place where I can safely sleep) I hear the little monsters tucking their napkins into their collars and brandishing their knives and forks as they drool a little at the thought of feasting on my tender, Western European climate flesh.

Really, it’s not just insects that have me on their specials board. Other classes from the animal kingdom are available, but insects are the main culprits, particularly the mosquitos. I don’t know if it’s a legacy from Soviet nuclear testing during the Socialist era but the blood sucking little bastards that hover around me baring their fangs seem to be of an industrial strength and totally indestructible. I have tried smearing and squirting stuff on myself but they just consider the likes of vinegar, garlic, citron oil and even 100% DEET as a marinade to render me an even tastier repast. I have tried a variety of electronic bug deterrent devices that plug into the wall, all of which seem pretty useless, especially when I am walking round the village.

There are a lot of quite big mozzies and millions and millions of tiny ones. The big ones can sometimes be caught in the act of banqueting and when I swat their engorged bodies at least one millilitre of blood oozes from the carnage, and I strongly suspect that it has been acquired from me. I have become an involuntary blood donor and I don’t even get a cup of tea and a biscuit at the end of it. The tiny ones are even more infuriating because I can hear them but I can’t see them. I don’t know they’ve been until they’ve gone and then I’m scratching at myself for a week as my spine chilling screams of itchy agony act as a siren to attract yet more mosquitos. I think the only answer to this problem would be to find someone even tastier than I am to live with me and accompany me everywhere, or for me to stay permanently in the lead-lined coffin. My only consolation is the knowledge that each and every one of them will die in the autumn and I will still be here, provided I survive the summer.

I have two cats now. The prime reason for inviting felines into my home was to keep down the rodent population and after only three months there has already been a positive result. A few days ago, nine-month old Cat One caught a rat and I was thoroughly delighted. She dined on Whiskas with caviar that night to celebrate. In fact we both did. Cat Two isn’t quite two months old yet and still very small so I wouldn’t expect him to be able to exterminate pests of such a size just yet, but I wonder if I could train him to kill mosquitos. If successful, perhaps I could extend my range of moggies from Cat One, Cat Two, etc. right up to Cat Five, a bit like Thunderbirds, and each with their own specialist killing job. F.A.B. Tiddles!

Unfortunately, Cat Two didn’t get off to a good start. He was a rescue cat of the most extreme kind. My neighbour, Abdullah, had commented a few times whilst sitting in my garden drinking my wine, that I was kinder than most in our village when it came to cats. He’s a nice bloke who I often try to chat to in Bulgarian. He offered me some of his wine but it was absolutely rank so, rather than offend him by not drinking wine with him, I opened a bottle of my own that I had bought in the supermarket. Abdullah now realises that I am kinder than most in our village when it comes to people who drink a lot of wine so he visits me regularly and always brings something to repay me with … things like plums (even though I have five plum trees of my own), leaves for making herbal tea that he has picked from bushes up our lane, wild mushrooms from the forest and kittens far too young to be taken away from their mother.

One lovely sunny morning about three weeks ago, Abdullah brought Cat Two in a sack as I sat in my garden with a cup of coffee. At first I thought the sack contained more plums. Then I saw that there was something moving inside it which I assumed to be a snake. Then he held the sack open to reveal about a hundred grams of the tiniest cat I had ever seen, ninety grams of which were its please-save-me eyes. I took it out and held it for a while. It was a gorgeous little creature, purring away like mad and shivering in the hot July sunshine. Then I told him that although it was very cute I didn’t really want another cat. His response in Bulgarian was ‘smurt’ (смърт). I typed the Cyrillic letters into the Google Translate facility on my mobile phone to discover that the English word was ‘death’. A little shocked, I wondered if he meant death for the kitten, or for me or for both of us if I didn’t take the poor little bugger in. Better safe than sorry has always been my motto so I kept the cat and gave Abdullah a large glass of Villa Yambol Mavrud 2013, which is spectacularly good by the way.

But Cat Two didn’t come alone. He brought his own little colony of fleas whose bites make mosquitos look like cissies. I had no shirt on when Cat Two and I first met. I held him against my chest for a couple of minutes and for the following week my skin was red raw. We went to the vet later that first day. Cat Two came home decontaminated and happy but the vet had nothing for my problem except convulsions of laughter.

Ten hours later I found myself in the emergency department at the hospital in Veliko Tarnovo needing treatment for an attack by another creepy crawly but this time an arachnid rather than an insect. Earlier in the day some new British immigrant friends came to visit me so I showed them round my house and took them out to the derelict barn and wilderness part of my garden for a look. Despite my hard work in the autumn and spring, the wilderness is all overgrown again but, knowing that a couple of hours with the strimmer will put it right eventually, I don’t despair like I did a year ago. However, overgrown is the perfect environment for ticks.

So when I returned with my friends to the coolness of my kitchen and the greater coolness of a glass of wine on that incredibly hot day, the crack at the back of my knee was a bit itchy. So I scratched it. By the time my visitors had gone it was even itchier so I scratched it even more. A couple of hours later it was extremely itchy and really tender too so, thankful that I had been a contortionist during my working life, I twisted my leg round to have a look. Lo and behold, buried in my flesh were the head and front legs of a tick, the body having been broken off by my scratching. According to the teachings of the World Wide Web, all the little gimmicky methods for removing ticks only ever work in laboratory conditions and if the tick is complete. The symptoms of what is technically known as Lyme Disease often passed on by a tick can include blood poisoning, convulsions, heart attacks and insanity. Call me a wimp but I really didn’t fancy insanity (well, not after last time) so, cursing the wonderful world of nature, I toddled off to the insect transmitted disease clinic on the other side of town.

Sadly, my plan to spend the remainder of the beautiful warm evening sitting out on the terrace with the remainder of the bottle of wine and my friends the mosquitos was shot down in flames due to my having ventured for the first time into a Bulgarian hospital to have my first ever Bulgarian injections and my first course of Bulgarian antibiotics. The remainder of the wine went down the plug hole the following day because of my five day course of medication. This made me think that perhaps I preferred insects to arachnids.

And then along came the mother of all arthropods! It happened on the night of the fifth. I had enjoyed a good dinner and I was sitting on the settee reading a book. Cat One was asleep close beside me. Cat Two was in another room studying his ‘Mosquito Catching for Dummies’ textbook. Wearing only shorts I felt something wriggle against my leg and, a little disturbed, I assumed that Cat One had brought yet another semi-live lizard in from the garden. But the cat was deep in slumber and totally oblivious to this. As I scrutinised the scene I became significantly more than a little disturbed as I discovered a leathery backed centipede approximately twelve centimetres (five inches, but I said centimetres to keep things metric as centipedes sound so metric).

I can’t remember exactly how I reacted but I may have screamed. I know I definitely said words that I wouldn’t repeat in front of the Orthodox Patriarch. The cat jumped up and tried to kill the beast, but I knew that beasts such as this in this part of the world can be quite venomous, so I was worried that the beast would kill the cat. Then, armed with green plastic dustpan and brush, I fought off the feline and swept up the centipede. Normally when I find an interesting lifeform in my house I put it in the dustpan and take a photograph of it, but this serpent-like devil wouldn’t stay in the dustpan. Twice it leapt to the floor, so I scooped it up for a third and final time, ran outside with it and threw it over the garden wall into the forest. Later I wished I’d put it into a bucket so that I could have got that oh-so-important picture to show off so that people would believe me. What makes me sure that it was twelve centimetres long is that when the excitement had died down I measured the bit of the dustpan that it had momentarily occupied. I can cope with any horrific creature as long as there is space between me and it, but when something with a bit of a reputation for being predatory is touching me I turn into a shrieking girlie whirling dervish.

So this is why I love scorpions. They do have a tendency to breed in my house but then they seem to either leave to find alternative accommodation under a stone in the garden or crawl into a corner of a room to go crispy and die. I see very few live ones in my living quarters and although their name suggests venom and danger of death, they are no trouble at all and they have the same birth sign as me so they must be nice. However, the very first time I saw a live one it was running towards me across the floor of my downstairs toilet whilst I was sitting on the throne with my shorts round my ankles … a scary incident indeed but at least I was in the best place for dealing with the shock.

 

Unable to provide a photograph of my beasts that bite, I give you ... Cat Two.

 Unable to provide a photograph of my beasts that bite,

I give you ... Cat Two.

 

Благодаря

Аз съм роден в Северна Англия. Имам ирландски паспорт, защото моят баща беше от Ирландия. Пътувам по целия свят. Но сега живея в България и съм много щастлив тук.

Живея в тази страна от една година. Моята къща е в Малки Чифлик, село в близост до старата част на Велико Търново. Пътувал съм от София до Черно Море и от река Дунав до Родопа планина. Навсякъде видях красиви пейзажи и много приветливи хора.

Срещнах само двама българи, които не ми харесаха. Те работят в компания за коли под наем до летище София. Поискаха ми твърде много пари, за да ми дадат навигационна система. Бяха първите хора, които срещнах в България. Един час след моето пристигане си мислех, аз никога повече няма да дойда в България. Но когато минах през планините с колата, видях, че е много красива страна. Спрях за кафе в село Български Извор и приятните хора, които работят там ме накараха да се усмихна. Бързо се влюбих в България.

Обичам планините, реките и езерата. Обичам историята, старинните сгради и музиката. Слънцето, ракията и хората ме правят още по-щастлив. Аз съм горд да имам българска лична карта. Но имам два малки проблема. Първият е, че българският език е труден и го уча бавно. Вторият е храната, защото тя прави моите панталони много стегнати.

През първата си година тук се почувствах много добре дошъл и сега имам много добри български приятели. Всички помогнаха на самотния чужденец и аз съм много благодарен за това. И сега знам, че ще остана тук до края на живота си.

И благодаря много на България.

 

Veliko Tarnovo, the city of my dreams.

 

And for those dear readers who are not blessed with the gift of the Bulgarski tongue, here it is in English ... 

I was born in the north of England . I have an Irish passport because my father was from Ireland. I have travelled all over the world. But now I live in Bulgaria and I am very happy here.

I have been living in this country for a year. My house is in Malki Chiflik, a village near the old part of Veliko Tarnovo. I have travelled from Sofia to the Black Sea and from the Danube River to the Rhodope Mountains. Everywhere I saw beautiful landscapes and very friendly people.

I met only two Bulgarians who I did not like. They work in a car rental company at Sofia Airport. They charged me too much money for a navigation system. They were the first people I met in Bulgaria. One hour after my arrival I thought, I will never come to Bulgaria again. But when I went through the mountains with the car I saw it was a very beautiful country. I stopped for coffee in the village of Balgarski Izvor and the nice people working there made me smile. I quickly fell in love with Bulgaria.

I love the mountains, the rivers and the lakes. I love the history, the old buildings and the music. The sun, the rakia and the people make me even happier. I am proud to have a Bulgarian identity card. But I have two small problems. The first is that the Bulgarian language is hard and I learn slowly. The second is the food because it makes my trousers very tight.

In my first year here I have felt very welcome and now I have some very good Bulgarian friends. Everybody helped this poor foreigner and I am very grateful for that. And now I know I'll stay here for the rest of my life.

So thank you very much Bulgaria.

Shaz the Kotka

You may have read in an earlier instalment of my Balkan saga that round about the time of last year’s mid-winter festival I was cursed by the presence of an unwanted visitor in my home, it being a rat. I’m normally a hospitable sort of bloke but this particular visitor was eating my water pipes, pooing in places where one shouldn’t poo and just not adding to the festive spirit at all. I invited it to leave a number of times but it was a rat that just couldn’t take a hint. I adopted several approaches in an attempt to persuade it to go home such as laying poison, setting traps, saying please, displaying signs that said ‘no rats’, repeatedly looking at my watch and yawning, blanket bombing with napalm canisters and spinning my long-playing record Golden Hour of the Speeches of Margaret Thatcher on the gramophone. The latter of these seemed to do the trick and it eventually packed its bags and scarpered, but it posted a letter of complaint to the Bulgarian RSPCA before it left the village.

Friends in Bulgaria told me that attack would be the best form of defence if repetition of this tiresome rodent-based incident was to be avoided, but I should employ the services of a big hard cat rather than go out attacking rats myself. So I put an advertisement on a card in the post office window. It said something like:

Cat required. Must be a mild-mannered psychopath and non-smoker with genitals removed and good sense of humour.

A few days later I had a reply from a she-cat that was living in a biscuit tin in a petrol station forecourt in the nearby town of Dryanovo. The cat had no form of transport so I drove there to collect her. I bought some fuel and when I went to pay, the man who ran the petrol station handed her over to me with my change and receipt. A much better reward system than Nectar points or Green Shield Stamps, I thought. He told me her name was Sharena which is a Bulgarian word meaning ‘colourful’ to describe her unusual markings. Although a nice name, this sounded a bit poncy and pretentious and long so I immediately added a bit of Leeds culture to her Balkan background and renamed her Shaz.

On the front seat of the car on the journey to her new life, Shaz was shaking and howling with fear, stinking of petrol and scratching vigorously, but delighted in the knowledge that with her new name she would be made to feel quite welcome if ever she fancied a pint in Seacroft Working Men’s Club on the fashionable eastern side of the great city of Leeds; an exclusive establishment where people are often found howling with fear, smelling of solvents and scratching themselves. So we bonded immediately.

I was a little bit concerned about my new mate introducing parasites to my home and the possibility of underage pregnancy, especially as she was now called Shaz. I imagined that after three halfalagers and a bowl of new meaty Whiskas with rat Shaz might be anybody’s. I was quite happy to take on a new friend in my life but I didn’t want her bringing a whole load of baggage, particularly in the form of kittens, with her too. So before going home we paid a precautionary visit to a vet in Veliko Tarnovo for a health check. I passed with flying colours (almost), but Shaz had ear mites. I got a bit confused here muddling up ear mites with ear worms. Mistakenly I felt so sorry for the poor little creature thinking that she might have spent most of her life so far with something like Boney M’s Rivers of Babylon rattling around in her little head. But the vet squirted some stuff on the back of her neck and sang a couple of David Bowie songs to get her back on track, and we all knew that from that point everything would be alright. He refused to neuter her though as she appeared to be only six months old. He said we should return when she had been in season at least once.

So we went home and I tried to show her around the place (demonstrating how to control the central heating, where the towels are kept, etc.) but she immediately went and hid down the back of the settee for an hour, humming Life on Mars? When she eventually and nervously emerged she came to sit beside me, purring loudly. She seemed a nice cat but I wondered how I would stop her from getting pregnant. We discussed various methods of contraception and she purred even more loudly. She seemed to be over-affectionate, not very active and quite fat for her tender age. I went and did a bit of rooting around on Google where the symptoms suggested that she might already be with kitten. Apparently cats can conceive from the age of four months. My immediate reaction was to go round to the father’s house and loosen a few of his teeth but then I calmed down and considered the possibility of raising the babies as my own so that the mother could pursue her lifetime’s ambitions unhindered by the need to provide child care.

I contacted my new friend Emma, who is incredibly wise in the ways of abandoned animals in this part of the world, and who had put me in contact with the petrol station owner a couple of days earlier. She suggested that I take young Shaz back to Dryanovo the following day to see a street vet that she worked with who would do the neutering and terminate any embryonic kittens at the same time, which would have been a shame but probably for the best for all concerned, especially the mother and babies.

The following morning the cat was put back into the carrying basket and taken out to the car to embark upon another stressful road trip. She had that ‘Oh what now? I was just starting to like it here.’ look on her face. Forty minutes later we met Dimitar who was a good vet with a very practical and enthusiastic approach to dealing with Bulgaria’s big problem of street cats and dogs. He agreed to do the necessary there and then, so while the poor little thing was under the knife I went away to have a coffee with Emma, who turned out to be from near Leeds and was consequently delighted with Shaz’s name. 

On my return to the surgery Dimitar told me that my cat hadn’t been pregnant at all. She was just fat, probably because she had been overfed by the kind people who had been looking after her in the petrol station. I imagined her stuffing her face with Ginster’s pasties, Scotch eggs and cans of Coke. A fat street cat in Bulgaria is pretty rare so whatever she’d been fed on it was better than not being fed at all and being able to call her Fat Shaz made her sound even more Leeds Council Estate, so I warmed to her even more.

If cats could speak, Shaz would have said ‘I’ve bloody well had enough of all this’ as I carried her in her basket back to the car. She slept throughout the return journey and when we got home and I let her out in the kitchen her gait was wobbly as if she’d had a drop too much of the rakia. But apart from a bit of oozing from her wound and the embarrassment of having had some over-the-top trimming of her bikini line, she was the same old Shaz that I had known for all these hours. Once again she settled in to her new life in my house, albeit in an even more nervous and pathetic way than the previous day.

The weeks went by and Shaz grew in confidence from being a terrified runt to a cocky little get. It’s nice to see that she has made herself at home here but she has also made the place home for all sorts of wildlife that she brings over the threshold into my kitchen. Wildlife such as large beetles, lizards, severed but still wriggling appendages of lizards, snails and mice. She brings them in and gets bored with them so they end up just running or slithering around on my floor. She brought a mouse in a couple of weeks ago, played with it for a while and then lost interest, leaving it to get on with its business alone. So I rescued it in a dustpan and released it back into the wild at the top end of the wilderness bit of my garden. Fifteen minutes later the cat brought it in again and the whole process was repeated except I released it much further away at the bottom end of the wilderness part of my garden and I swore a bit. Last night I saw her with the back leg of an enormous toad, half the size of my foot, in her mouth as she tried to drag it into the house. This was defeating the object as the whole point of my employing a feline was to remove from my home any animal species that were more suited to living in the great outdoors. Consequently we had words, though she doesn’t understand my words because she’s Bulgarian. She’s not a cat, she’s a котка … Мазнини Шаз котката.

Just because she’s been taken in off the streets and given a new start in life, she must think I’m a rescue centre for all creatures of the wild. Though I’m pleased to say I haven’t seen any sign of a rat here since Shaz became my housemate. Perhaps the rats are just waiting for her to invite them in.

To close this piece of scribble I would like to apologise if it causes offence to anyone reading who really is called Shaz, particularly if they live on Seacroft estate. I have known a number of people with this name during my life and they have all been very nice. I really don’t mean any harm. Sometimes it’s just fun to go stereotyping.

 

Shaz the Kotka.

Shaz the Kotka.

Home

They say that home is where the heart is and I have a packet of frozen chickens’ hearts in my freezer. The freezer can by no stretch of the imagination be considered a home though. It isn’t a makeshift chicken run. It’s not a place that poultry might consider a cosy place to roost. The chickens’ hearts are only there because offal is a very popular component of the cuisine of the Republic of Bulgaria, it is very tasty and the packet was on offer in the CBA supermarket where I go once a week to stock up on choice cuts of offal, tasty skad fish, the most luxurious natural yoghurt imaginable and fine rakias. I never scoff at offal on offer so I always have an ample supply in store in case friends pop round unexpectedly.

With my own heart the situation is a bit different. I haven’t tried cooking it with red peppers, garlic and vinegar like I have done with the chickens’ hearts. I haven’t cooked any of my internal organs for that matter, though my kidneys and liver have been marinating in red wine for quite some time. No, a good way to describe the location of my heart would be to say that it is well and truly in Bulgaria. It is near to the small medieval city of Veliko Tarnovo which I have grown to love. It is in the village of Malki Chiflik, a quiet spot on the southern slope of a forested valley which is the most beautiful place me and my heart have lived by a million kilometres. But top of the list, my heart is in my home.

I know my home is where my heart is because when I’m away from home I miss it enormously. I can’t ever remember feeling this way before. Until last September when I returned here from a couple of weeks in Italy for my oldest daughter’s wedding I had never before been pleased to get home from a holiday; and I would add that that’s no reflection on my daughter or the wedding which were absolutely lovely and utterly magnificent respectively. I’ve lived in a fair few places in Britain and Ireland, but never for all that long, and I haven’t lived in Middlesbrough where I was born for over fifty years, so I can never really say where my roots are. I’ve spent thirty years of my life in Yorkshire, and before emigrating to Bulgaria I spent twenty years in Wiltshire, so I will always have a warm and soft spot in my heart for these places but no desire to live there again. I was five years in London which was alright at first but which I was glad to see the back of in the end, and I had brief periods in Glasgow and near to Cardiff to attend seats of learning which I enjoyed but which could never be described as anything more than just passing through. Each one of these experiences, whether enjoyable or not, I feel has contributed to my nomadic outlook in a positive way.

The places I’ve lived that have inspired me the most have been the three ships I tossed about the southern oceans on during my days as a merchant seafarer when I could just about be guaranteed a different view from my window every day, and the little Irish market town of Ballymoney in the middle of County Antrim’s Garry Bog; the former fuelling my urge to wander and the latter cementing a deep love for Ireland, the beautiful island where my dear departed father, great legends, passionate song, fine verse and the best strong drink in the world were born.

So I lived in Middlesbrough until I was eight years old. I called our house in Kensington Road ‘home’ because it was the place where my parents and younger sister lived. My bed, my food supply and my box full of Lego were there. It was warm and comfortable and it was the place I went to after school or when I wasn’t on my knees in the Church of the Sacred Heart (formerly known as St Philomena’s until your woman Philomena was made redundant in 1961 by the Vatican’s Decree of the Congregation of Rites). Back then I didn’t know that people moved house so I had no concept of not living in an environment shaped by heavy industry and Irish immigrant culture. I wasn’t aware that life would present options. But then, as a family, we moved house to another town. And soon afterwards we moved house again … and then again. It didn’t seem to matter to me at the time but as the kid in the school playground that always had the wrong accent I never really knew where home was after that. Consequently, house moves in my adult life were never influenced by a need to stay in one particular place. They were determined more by the need to seek better employment and earnings so they never seemed permanent. Most of them were very nice places to live and I had extremely happy times there but I knew that for a variety of reasons I would not stay there forever.

During my final two years in England I rented a house in Devizes in Wiltshire which was really more of a transit camp than a home to me. I knew I wanted to go somewhere totally alien to what I had become accustomed to but I didn’t know where. I also knew that a move abroad would be an awful lot easier if I didn’t have the millstone around my neck of a house to sell. So the grand plan to flit to Bulgaria was well past its embryonic stage when I packed up and left my previous house in Chippenham ten miles up the road where I had lived since 1996 and where I had seen my lovely kids grow up. At that point I wasn’t really sure where Bulgaria was and had no great yearning to live there. I just knew I didn’t want to be in England anymore. Other countries such as the Netherlands, Belgium, Greece, Hungary and Ireland were considered and researched extensively, but Bulgaria got maximum points. There were others on the list though, just in case Bulgaria didn’t win my heart. Had Malki Chiflik not existed then India would have been the next lucky contestant.

For the first time since just before I saw my first packing case in the summer of 1966 I feel like my home is the place where I will spend the rest of my life. Everything I own is here including the same box full of Lego that I had as a child in Middlesbrough. I’ve sorted out a lifetime’s accumulation of crap so there is nothing here that I don’t want, apart from a small stain on my settee and the occasional hangover. The Bulgarian economy is such that I was able to afford to buy the sort of house that I would never have even dreamed of owning in England, or anywhere in Western Europe, and I was able to afford to end my working days much sooner than either I expected or the rat race dictated. The people and the climate here usually have a sunny disposition and are always interesting, the culture of the country is a lot less developed and ruined by consumerism than it is over on the other side of the continent, and the scenery is breathtakingly beautiful. Every day something new and interesting happens and there is a myriad of fascinating new places to see. I feel like I’ve replaced my once obsessive long range wanderlust with a need to just explore Bulgaria and her Balkan neighbours right on my doorstep. I feel safe, welcome, integrated and stimulated here.

There are, of course, some things that I miss about England such as family, friends, Guinness and curry but, although it's so far away, thanks to new-fangled technology such as the internet, aeroplanes and postage stamps I keep in touch with loved ones. The occasional need for a jar of stout or a king prawn dhansak gives me reason to make an occasional journey back to the place from whence I came. I’ve had two trips to England since my migration day last June and on both occasions I’ve had an utterly splendid time, some Guinness and some curry while I’ve been there but on both occasions I’ve been very glad to get back home to my beautiful Republic of Bulgaria where my offal is.

 

The snail is small ... but the cat is far away.

The snail is small ... but the cat is far away.

Lost & Found

One thousand square metres of overgrown wilderness came free with the house I bought here in the Republic of Bulgaria. This pales into insignificance the bottle of Morrison’s own brand champagne and the bunch of half dead flowers we got from the estate agent when I moved with my family into a house we bought in the North of England nearly thirty years ago. It just goes to show how great a work ethic East European people demonstrate when going about their business. The Harrogate estate agent, however, did show at the time a positive side in claiming that the flowers were half alive rather than half dead.

Although officially my property, this chunk of extra land is not my garden but an unruly patch of land that lies beyond. The large, partly paved and partly terraced, cultivated garden enclosed in a white painted stone wall topped with terracotta tiles looks all prim and proper as it basks in the lovey Balkan sunshine, as I suspect I do myself.

The tidy garden with its fruit trees, grapevines, lush hostas and tall, spikey, tropical-looking plants that make your arm bleed and rude words spill from your mouth if you catch yourself on them is lovely and fairly easy to look after. Even the empty beer bottles are neatly stacked away in crates. But the bit at the other side of the wall is mad. It’s like a jungle, sometimes it makes me wonder how I keep from going under. At least it was like a jungle when I first got here but I’ve been grappling away with it for months and recently my labours have brought me to a point where it could be loosely described as being under control.

The entire population of Bulgaria told me that I needed to buy a strimmer with a petrol motor to carry out this task. I ignored them initially because I knew that if I did it would be noisy and smelly, it wouldn’t be able to deal with the small boulders strewn across my land and it would deal far too efficiently with the reptilian wildlife that has lived happily for years in the vegetation between the boulders. I can boast that I used only precision instruments, although a little primitive, and no reptiles were harmed in this operation.

Last October I noticed that the sting had gone out of the sun’s rays and a billion flesh eating insects (not to mention arthropods and arachnids, who can also be little buggers when they’re a bit peckish) had packed up and toddled off on their winter holidays, so working outside in daylight hours became possible for the first time since my arrival in this land. In true Soviet satellite state tradition, I bought myself a sickle and set about thrashing at my thicket.

The constant need to sharpen my instrument, rake up and burn the debris and scratch my insect-ravaged arms and legs down to the bone was hard work. Even in the autumn the weather was still quite warm. In fact, even on a Sunday afternoon early in November I had to down tools and down beer because the weather was too hot to work in without fear of being labelled a mad dog or an Englishman.

The hard work turned out to be very rewarding as ground that probably hadn’t been seen for six or seven years by any creature with two legs was gradually exposed. As I laboured away I was joined by wild birds of all sizes and colours, gay fluttering butterflies, lizards, slow worms, frogs, enough exotic looking insect life to make it worthwhile for David Attenborough and his film crew to pay me a visit, and the man who drinks a lot of rakia as he wanders aimlessly around the village. The sounds around me were only of nature at its finest, dogs barking and cocks crowing in nearby farmyards and neighbours with petrol powered strimming machines; but mostly of the buzz of insects, shrill and vibrant birdsong and woodpeckers tapping at the lofty boughs of trees around me. The smells of freshly cut vegetation, wood smoke from freshly felled saplings burning on my bonfire and freshly dropped droppings from the goats and cattle that are lead in procession along the lane by my house a couple of times a day.  

I didn’t think that cultivating with a blade until every muscle in my body ached and every joint creaked could bring me so much pleasure, but it did. Consequently, as I was enjoying my labour of love so much, I spent a bit too long each day beavering away with my simple tool in the undergrowth. Exercise and fresh air are all well and good until you get to the point where you feel so exhausted that vultures start to circle overhead and the rakia man drools from the corner of his mouth as he stares expectantly through a gap in the fence at your not quite exhausted supply of drink.

Probably the most interesting aspect of this massive defoliation exercise was the quantity and variety of things that I found. Admittedly, some of these were in my derelict barn rather than my lush brush, but it was all part of the same tidying up job. They included an antique wooden bow saw, an almost limbless plastic model of Pinocchio, three unlabelled bottles of what I suspect is homemade rakia but might not be, the remains of domestic animals, a gothic gold censer of Christian Orthodox design (though I suspect it may really be made from 1960s Bulgarian brass), enough scorpions to fill the Old Trafford football stadium, a 1981 calendar, a framed black and white photograph of a man and a woman dating back several decades, an old oil can, a fondue set, a cuddly toy, a hundred jars of pickle that had turned black with age and an overwhelming feeling of peace, tranquillity and solitude.

My horticultural endeavours halted temporarily when a thick blanket of snow forced an unwanted winter break on me. For three icy months I lay in my bed dreaming of my sickle. Thankfully the spring is here now and in the last few weeks I have cleared a lot more land and bought the petrol strimmer that I need to keep on top of the nettles and wild roses that are already threatening me with a hostile return and to hush up all the people who keep telling me I need a petrol strimmer. To improve the scene even more, I demolished a dangerously decrepit outhouse with a sturdy hammer, my bare hands and a winter’s worth of pent up energy and frustration.

So what was once a jungle now looks more like a meadow. Sometimes I imagine that I can see Julie Andrews running down the grassy bank from my back gate, arms outstretched as she sings, ‘the hills are alive with the sound of music’. I can’t wait for the full swing of spring and to see the vast profusion of wild plants making the whole place green again, and hopefully with a splash of a few more colours besides.

I lost myself on that bit of overgrown land but while I was there I realised that I had found the place I have always been looking for. It’s in a field in the middle of Bulgaria. Who’d have thought? 

 

The tools of my thicket thrashing.

The tools of my thicket thrashing.

 

St Trifon Zarezan

Surely everybody in the developed world and Swindon is aware that the fourteenth of February is a saint’s day. In the bit of the developed world where I used to live the saint in question was a bloke called Valentine, named after romantic Irish crooner Val Doonican. It’s a day when anybody who loves somebody in a carnal sort of way sends the person that they love a bouquet of red roses or a big box of Maltesers and a greetings card, each costing five times the price of what they would on the thirteenth or fifteenth of February. It doesn’t really have to be one of these items that you buy to express your deepest feelings to the love of your life, or even anything slushy and soppy, as long as it is something that is temporarily ridiculously overpriced. So a Domino’s pizza, or a bag of cinema foyer pick ‘n’ mix sweeties or a ticket to watch Manchester United wouldn’t do because those things are permanently ridiculously overpriced.

I must admit that in the past I have joined in with this ritual. I was reluctant at first as the thought of it being a saint’s day suggested to me that I would have to go to church and pray. What else would you do on a saint’s day? In the first ten years of my life, when I was rather saintly myself, I spent so much time kneeling by pews in the name of saint this, that and the other, that I developed callosities on my kneecaps and a morbid fear of saints. When I lived in Scotland I had an invitation from friends to go to watch St Mirren competing against St Johnstone, which I almost declined until I discovered that it was a football match and that no snakes, dragons or dolphins would be harmed in the proceedings. Though it means bowing to the vulgar consumerism of the twenty first century, sending a card and a bunch of daffs is a lot more enjoyable and probably more worthwhile than hoping that a man or woman with a silly name and who was executed in a terrible way over a thousand years ago, is gaily skipping around Paradise.

Call me boastful but on St Valentine’s day this year my tally of cards was only one short of my all-time personal best haul of St Valentine’s day cards ever, despite me being in my twilight years and living in a country where the patron saint of sentimental tat is barely recognised. My all-time personal best haul of St Valentine’s day cards ever, by the way, amounts to one.

Here in the Republic of Bulgaria we have a much better saint to celebrate the life and work of on this day. His name is (was) St Trifon Zarezan and he is the patron saint of going on a bender. According to my mate Ivan who sits outside the bar in our village in all weathers quaffing fine rakias in a pilgrimage sort of way, St Triff was a common vine-grower. Apparently one day he went out to his vineyard to prune his vines and there he met the Virgin Mary and joked with her that she had an illegitimate child. She was a bit put out by this and decided to punish him, so she went to see his wife and told her that Trifon had cut his nose. In a huge panic, Mrs Trifon rushed towards the vineyard to help her husband but soon saw that he was fine. When she told him what had happened he said that it was impossible and he started to laugh, but while waving his hands around in his state of hilarity he really did cut his nose with his pruning knife. It was from this accident that he got his nickname ‘Zarezan’ which means ‘truncated’. The real St Trifon died as a martyr during the Roman persecution of the Christians but people didn’t want to associate his name with sadness and pain, so they crowned him with the halo of wine making and rejoicing. My friend Ivan must have broken his nose at least half a dozen times down the years as it is spread all over his face. I often wonder if his love for strong drink, laughter and facial disfigurement could mean that he is a direct descendant of Trifon.

As a consequence of this merry tale, the day of St Trifon Zarezan is seen as the cusp between the end of winter and the arrival of spring.  It is considered to be the first day of the year on which it is safe to prune vines so, traditionally, Bulgarian village men wander off to the vineyards to perform this task while women stay at home to prepare food for a feast. At the end of a hard day’s pruning everyone gets together to eat the fine food, drink wine, sing songs and dance to celebrate yer man Trifon and the winter’s passing. The villager who grew the most grapes in the preceding year is appointed ‘King of the Harvest’ and a crown made from chopped off grapevine twigs is placed on his head as everyone gives him loads and loads of wine in the hope that they will be blessed for their generosity. It is thought that the more wine that is poured on this day, the more plentiful the next harvest will be. The fifteenth of February, incidentally, is St Anadin’s day in celebration of the patron saint of hangover cures.

Well that’s the tradition and it still goes on in many places in rural Bulgaria but my village of Malki Chiflik is only four kilometres from a small city so, being a bit more suburban that rural, most people here mark the occasion simply by going out to work during the day and sitting in front of the telly feeling knackered in the evening. They do keep up the custom of having a glass of locally produced wine or rakia, and the vinegar in their packets of salt ‘n’ vinegar flavour crisps tends to be the bad wine shipped in from a rival village nearby.

I’m determined to be as Bulgarian as I can so I spent the day working in my vineyard giving loving attention to my vines which look like they are raring to go once the spring kicks off in earnest. Actually, when I say ‘day’ I really mean forty minutes as I only have three mature vines and a couple of babies that I planted myself in the autumn. I would emphasise, however, that I did the job properly. I spent hours watching YouTube videos on the subject and read the book Drinking Copious Amounts of Wine for Dummies. So, armed with a fancy pair of secateurs and a passion for all things Balkan, I set about the task of chopping off all the bits that shouldn’t be there and leaving the bits that should, even though it didn’t seem right to be so brutal to these lovely plants so early on in the year.

In terms of the changing of the seasons, today really did seem like the cusp. Piles of snow and ice remained in my garden but there was meltwater gushing everywhere as warm sunshine prompted me to remove five of six layers of the clothing that I had been wearing constantly since early December. It was a wonderful feeling to be outside in just my tee shirt. Well obviously not ‘just’ my tee shirt as I wore my gardening gloves, a broad smile and a crown made from chopped off grapevine twigs as well. I felt I had reached a wonderful milestone in the Bulgarian calendar, so in my mind I thanked St Trifon Zarezan for getting the timing just right and in my kitchen I poured myself an ample glass of rakia which I sat and drank outside as woodpeckers tapped at the upper boughs of my pear tree and I watched the sun setting on my beautifully manicured vines. 

 

The flowers of romance.

The flowers of romance.

 

Devil Gate Drive

Between Malki Chiflik and Sofia the road cuts through the Balkan range of mountains by means of several lofty viaducts and four tunnels. Back in December I had reason to travel this way to meet my friend Anne, who was arriving at the airport from her home in the Netherlands. As I left my home I was already a little anxious about the journey because of the thick blanket of snow that had covered the Republic of Bulgaria overnight, but I had no idea of the scale of the adventure that lay ahead of me. The stretch of road between tunnels two and three will stay in my mind forever as a place of great excitement, though not in a fun way like Panda’s Palace in Skegness.

For a hundred and sixty kilometres I sped in my trusty Opel Corsa along Bulgaria’s Road Four, trying to fit the names of towns like Sevlievo, Sopot and Balgarski Izvor to the tune of Get Your Kicks on Route Sixty Six that always rattles around in my head on long car journeys. Even stopping for a cuppa in the village of Golyama Brestnitsa didn’t help me hone my lyrics (though it always makes me smile because golyama means big) but from there the remaining seventy kilometres were along a motorway so by the time I had reached this point I thought I had cracked it, although flurries of snow were still around and threatening worse.

After the first tunnel the car’s engine seemed to be struggling a bit. I put it down to the bitterly cold and windy weather, the long drag of an incline that the road followed in that mountainous region and the fact that the car wasn’t much younger than I was. After the second tunnel it was struggling a lot and I could smell burning. I think one of the best decisions I have ever made in my life was to not attempt the third tunnel in which there would have been no emergency parking area, no emergency telephones, no reception for me to ring for help on my mobile phone, no facilities for changing into clean underpants and no hope of ever emerging alive. About two hundred metres from the entrance to tunnel three I pulled into a layby, switched the engine off and got out of the car to get a good lung full of the smoke that was coming from its undercarriage.

Obviously I could go no further and miraculously I had taken out motor vehicle recovery insurance only a week or so beforehand. Despite the gravity of the situation, I was pleased in a way that I was going to get value for money for the few quid that I had invested in the breakdown company, so I got back in the car and gave them a ring. I was delighted that the very helpful and polite lady operator at the other end of the line spoke very good English but frustrated that the only English word she didn’t know was ‘tunnel’. Locating me on the short stretch of road between the second and third tunnel would have been so simple had the range of her vocabulary been just that tiny bit greater. If I had had the foresight to take my Bulgarian dictionary with me on the journey I would have been able to tell her that the Bulgarian word for ‘tunnel’ was ‘toonell’ and nothing would have been lost in the divide between our tongues. However, unflustered and with the greatest of politeness, she told me that she would find a colleague who was more of a linguist than she was herself, and she would get him to ring me back within approximately twenty or thirty minutes.

 

My once trusty Opel Corsa motor carriage.

My once trusty Opel Corsa motor carriage.

 

Alone and afraid and aware of the great potential for stickiness in my trousers, I sat behind the wheel of my no longer trusty car as the grey of the day turned to darkness and the flurry turned to blizzard. It started to get cold. I started to get more than a bit concerned. Would I freeze to death between tunnels two and three and would my friend spend the rest of her life in the arrivals lounge at Sofia airport? Actually, the latter of these concerns was less of a concern because I knew she had an airline ticket to fly home again a week later so her discomfort, at least, would be for less than all eternity.

Sure enough, my phone rang after roughly twenty minutes and a kind Balkan gentleman was able to  take details of my location. He said he would get in touch with a mechanic in the nearby town of Botevgrad and I could expect to have roadside assistance within half an hour. I said thank you in my best Bulgarian, scraped the snow from the back window of my vehicle and prepared myself mentally for another reasonably short bout of sitting in a state of sub-zero, semi-abject misery.

Twenty minutes later a large yellow van pulled up behind me. I got out to speak to the driver and his mate but then noticed they were having a wee against the fence at the side of the road. I introduced myself with the word ‘breakdown’, also in my best Bulgarian. They responded by zipping up, shrugging their shoulders, getting back in their van and driving off like a bat out of a place a bit like hell but much colder. I returned to my car and had a breakdown of my own. I also rang Dutch Anne to explain my predicament and she told me not to worry because she had enough Bulgarian money to keep her in vending machine tea and stale airport sandwiches for a week.

Not many more minutes elapsed before a breakdown truck arrived. No one got out of the cab so I went and knocked on the window. The two men inside seemed reluctant to get out of the warmth but pointed to my car and repeated the word “Service. Service. Service.” So I wasn’t sure if they were from the mechanic’s garage or if they were just kind Bulgarian people offering to help me. A phone call to the breakdown company confirmed that they were the former, so it was agreed that my Corsa would be dragged up onto the back of their truck and we would all tootle off into the warmth of cosy Botevgrad and everyone would live happily ever after. On the way there it didn’t matter that the darkness and the heavy snow restricted our view of the road because the cigarette smoke inside the cab was so dense we couldn’t even see the windscreen.

The garage that we drove to through a labyrinth of snow swamped lanes in the darkest part of the town was as warm as I had hoped. A huge wood burner had been made out of an oil drum and one man had been given the permanent job of keeping it stoked up with logs. His name was Petrov and while his colleagues tinkered with the intimate bits of Ladas and Trabants and whatever the plural word for a Lexus is, he made a decent living from his career in warming people up, though he confided in me later that he did have to fiddle his overtime claim form a bit to make ends meet in July and August.

The breakdown company man on the phone was called Yordan. The driver of the breakdown truck was called Ilya. Yordan told me that the breakdown company would pay for me to stay in a hotel in Botevgrad for one night and that I could collect my repaired car the following day or, as an alternative, Ilya would drive me to the airport that night and I could make my own way back to the garage when the deed was done. Before the car was even lifted off the back of the truck Ilya told me that it would be ready to drive away before Christmas (this all happened on the thirteenth of December, by the way). I sat and talked to Petrov as I wondered when the car to whisk me away from all this would turn up and exactly which Christmas Ilya had in mind.

It became apparent that Ilya was the boss and he was busy working on a car that was hoisted up on a ramp while a thousand pieces of it lay scattered on the floor. He had five or six assistants working with him. Without being able to speak any words of English, Petrov offered me a cigarette and asked me if I liked the Beatles. I said no and yes to his questions respectively and he started singing Yellow Submarine. He then sang one or two other Lennon-McCartney classics to keep me amused. I told him that my favourite was I Am The Walrus and he had a stab at it but it was a struggle for him without the backing of an orchestra. So we moved on to the Rolling Stones, the Who and the Kinks. I tried to bring him up to date a bit by asking him about more recent recording artists that he might have known such as Queen, Elton John and Oasis. He sang a couple of lines of Candle In The Wind and then suddenly waved his hands in the air and shrieked ‘Suzi Quatro’ who was obviously his favourite because as well as singing, he danced around the wood burner as he did a not quite perfect rendition of her smash hit, Can The Can. I was laughing so much I just had to join in. Ilya and his team glanced across at we whirling dervishes, seeming pleased that Petrov had at last found a friend but worried that I had found Petrov.

Several other men came into the garage, each warming their hands with the heat from the stove, each offering me a cigarette, each lighting up next to huge canisters of oil and petrol, each asking me where I was from, each looking across at Ilya at work and laughing and then each disappearing off again into the darkness outside. There was a little variation to this theme as one man asked me if I had a cigarette (which I never have as the only thing I ever smoke is herrings), one man couldn’t speak because he was coughing so much (I was amazed at the way phlegm sizzles and gives off so much extra heat when spat into a wood burner) and one man offered me a white girl to keep me warm for only forty Leva (about €20, or £18). I’m sure he was joking but I suspect if I had said yes he would have been able to deliver. Meanwhile Petrov had moved on to Devil Gate Drive.

I try not to show impatience so I gave it an hour before giving my friend Didi a ring. A nice Bulgarian lady who sorts things out for tenderfoot immigrants like me. I handed my phone to Ilya and she asked him all the right questions before the device was passed back and she could tell me that there would be a car for the airport in about fifteen minutes but it just needed some minor modifications to make it roadworthy before departure.

Twenty minutes later, the car that had earlier been in a thousand pieces on the floor was reassembled and driven off the ramp and, rather impatiently, Ilya asked me if I was ready to go. I interrupted Petrov in between verses three and four of Suzi’s 48 Crash to bid him a tearful farewell and off we sped in a smog filled 1972 model Lada (with central cigarette lighting, velour finished ashtrays and rosewood spittoons) through the driving snow to meet with my friend at Sofia airport, only five hours late. When I arrived she couldn’t leave the terminal building straight away as she had arranged a meeting with a post-traumatic stress disorder counsellor funded by Ryanair.

The rest of the story is another story, which I will tell once I have recovered from this first bit.