Did you know that [counter] people have been having a skeg at my little autonomous region?

  

Чай От Коприва

12/05/2020

Скъпата ми приятелка и аз купихме машина за сушене на плодове и зеленчуци, за да ги запазим за ядене през зимата. Платихме шестдесет лева за това великолепно устройство.

Когато пристигнахме вкъщи с него, го извадихме от кутията и веднага сложихме няколко банана, за да го тестваме. Резултатът не беше пълен успех, но сушеният банан беше годен за ядене и решихме, че това е само първи опит.

Следващият ни експеримент беше да запазим копривата. Обичаме да пием чай от коприва и винаги ни се струва разточително да не използваме продуктите от собствената ни градина. Дивата част на градината понякога прилича на плантация от коприва. Има милиони квадратни метра от нея. Вероятно има достатъчно за изхранване на Африка. Но никога не сме знаели какво да правим с нея. Преди се изкушавахме да наемем случайни работници, които да събират реколтата. Обмисляхме да поканим обеднели безработни англичани да дойдат в България да живеят в нашата плевня и да берат коприва по цял ден за два лева на час. Но сега, поради Брексит това е не възможно.

И така, тази сутрин излязох навън с кофа и необходимите лични предпазни средства, за да си набера малко коприва. Измих я в кухненската мивка и внимателно я подредих в петте тави на сушилната машина. След това натиснах превключвателя и нашата фабрика за чай от коприва влезе в режим "производство на продукция".

Веднъж на всеки час проверявах съдържанието на машината, за да наблюдавам напредъка на операцията. До късния следобед я бях проверил шест пъти. Въпреки че изглеждаше много по-суха, процесът не беше съвсем завършен. Напомних си, че търпението е много важно при производството на такъв висококачествен продукт. Рим не е построен за един ден, но очаквах да отнеме по-малко от един ден, за да изсуша няколко плевела.

Бях малко потиснат, когато се замислих за дискомфорта, който издържах, за да набера копривата. За да напълня кофата си, стоях и треперех под дъжда тридесет минути. Носех чифт латексови ръкавици, за да предпазя ръцете си от ужилване. Докато правех това, реших, че може би е по-добре да спася ръкавиците и да ги използвам по друг повод, за да защитя цялото си тяло от вируса, който в момента се опитва да убие всички нас. Сега те са на мода и са скъпи. Обувките ми бяха покрити с кал и също така може би кучешки лайна, тъй като се опитвах да не се подхлъзна по мократа трева и да падна. Това не беше щастливо преживяване.

 

Коприва с улична стойност от половин милион лева.

Коприва с улична стойност от половин милион лева.

 

След това за още тридесет минути старателно премахнах насекомите и другата нежелана растителност, която бях набрал случайно. През следващите шест или седем часа нашата фантастична машина изтощи енергията на националната електрическа мрежа на България. Така сметката ни за електричество ставаше все по-голяма и по-голяма а осветлението в къщата ставаше все по-слабо и по-тъмно. Чудех се колко пъти ще трябва да повторим процеса, преди да има достатъчно изсушена коприва, за да си направим чаша чай.

Казах на приятелката си, че щеше да е много по-лесно и по-евтино, ако бяхме отишли в Билла, за да купим пакетче чай от коприва за два лева.

Тя отговори: "Но ние правим това за удоволствие!“

 

Техническа поддръжка от Дарина.

 


 

 And now, the English bit …

 

Nettle Tea

My partner and I bought a dryer for drying fruits and vegetables to keep them for eating in the winter. We paid sixty leva for this magnificent device.

When we got home with it, we took it out of the box and immediately put a few bananas in it to test it. The result was not a complete success, but the dried banana was edible and we decided not to be discouraged because that this was only the first attempt.

Our next experiment was to preserve some nettles. We love to drink nettle tea and we always find it wasteful not to use the products from our own garden. The wild part of the garden sometimes looks like a nettle plantation. There are millions of square meters of it. There is probably enough to feed Africa. But we never knew what to do with them. We used to be tempted to hire casual workers to harvest them. We considered inviting impoverished unemployed English people to come to Bulgaria to live in our barn and pick nettles all day for two levs per hour. But now, due to Brexit, this is not possible.

So this morning I went outside with a bucket and the necessary personal protective equipment to gather some nettles. I washed them in the kitchen sink and carefully arranged them in the five trays of the dryer. Then I pressed the switch and our nettle tea factory went into "production" mode.

I checked the contents of the machine once every hour to monitor the progress of the operation. I had checked on it six times by late afternoon. Although they looked much drier, the process was not quite complete. I reminded myself that patience is very important in the production of such a high-quality product. Rome wasn't built in a day, but I expected it to take less than a day to dry a few weeds.

I was a little dejected when I thought about the discomfort I endured to pick nettles. To fill my bucket, I stood and shivered in the rain for thirty minutes. I wore a pair of latex gloves to protect my hands from being stung. As I did this, I decided that it might be better to save the gloves and use them on another occasion to protect my whole body from the virus that is currently trying to kill us all. Now they are in fashion and expensive. My shoes were covered in mud and also, perhaps, dog shit, as I tried not to slip on the wet grass and fall. It was not a happy experience.

Then, for another thirty minutes, I carefully removed the insects and other unwanted vegetation I had picked up by accident. Over the next six or seven hours, our fantastic machine drained the energy of Bulgaria's national electricity grid. So our electricity bill was getting bigger and bigger and the lighting in the house was getting dimmer and darker. I wondered how many times we would have to repeat the process before there was enough dried nettle to make a cup of tea.

I told my partner that it would have been much easier and cheaper if we had gone to Billa to buy a packet of nettle tea for two levs.

She replied, "But we do it for fun!"

 

Technical support by Darena.

Number of comments: 0

Name:
E-mailaddress:
Homepage:
Message: